Regionalt Miljøprogram (RMP)

31.08.2016 (Oppdatert: 01.09.2016) Inger Birkeland Slågedal

Regionalt miljøprogram for Agder er oppdatert for perioden 2013-2016. Helt nytt er tilskudd for mer miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel for å redusere utslipp til luft.

Formålet med Regionalt miljøprogram (RMP) er å synliggjøre jordbrukets samla miljøinnsats, både på nasjonalt og lokalt. Dette er et tilskudd eller en form for ”betaling” for miljømessige driftsformer og produksjon av miljøgoder, som bonden kan søke om samtidig som produksjonstilskuddet 20. august hvert år på eget skjema. Vi kan hjelpe deg med med søknad og kart, dersom du ønsker det.

 

Ulike miljøtema

Tilskuddene i RMP-ordningen er delt inn i seks miljøtema med hver sin målsetting og hver sine tilskuddsordninger som bonden kan søke på.

 

Miljøtema

Tilskuddsordningene

Kulturlandskap

1.     Slått av lokalt verdifullt jordbrukslandskap

2.     Beite av lokalt verdifullt jordbrukslandskap

3.     Beite i utmark

4.     Drift av beitelag

Biologisk mangfold

5.     Skjøtsel av slåttemark

6.     Skjøtsel av kystlynghei

7.     Skjøtsel av styvingstrær

8.     Beite av biologisk verdifulle arealer

Kulturminner og kulturmiljøer

9.     Skjøtsel av gravminner

10.   Skjøtsel av andre automatisk fredede kulturminner (buvei)

11.   Skjøtsel av bakkemurer

Friluftsliv og tilgjengelighet

12.    Vedlikehold av ferdselsårer i jordbrukslandskapet

 

Avrenning til vassdrag og kyst

13.   Grasdekt buffersone langs åpen åker

14.   Ingen/utsatt jordarbeiding

15.    Fangvekster etter høsting av hovedvekst

Utslipp til luft

16.    Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel

Du kan lese hele programmet og tilskuddssatser her for henholdsvis Aust-Agder og Vest-Agder.

 

Tilskudd til miljøvennlig gjødselspredning

Det nye husdyrgjødseltilskuddet skal bidra til at gjødsla spres på en måte som reduserer utslipp til luft, forurensing av vann og gir minst mulig luktulemper. Mest mulig av næringsstoffene i gjødsla skal gå til plantevekst og ikke til tap.

 Tilskuddet gis til tiltaksklassene voksende kultur og åpen åker/stubb, og det er tre tiltak man kan få tilskudd for:

 

Tiltak

Kr per dekar

1..Nedlegging/stripespredning eller nedfelling i

   voksende kultur og åpen åker

70

2. Spredning med rask nedmoldning innen to timer

70

3. Ekstratilskudd ved bruk av tilførselslanger

   og vanntilsetting      

40

 Maksimalt tilskudd er 30.000 kr per søknad i sum for alle tiltakene i ordningen. Aust- og Vest-Agder har 500.000 kr hver i ramme til disse tiltaka.

 

Ikke med lenger

Tilskuddsordninger som ikke er med i lenger er: tilskudd til åkerareal i prioriterte områder, tilskudd til verneverdige bygninger, tilskudd til drift av fellesbeitelag og tilskudd til skjøtsel av vassdrag som er viktige gytebekker for sjøørret.

I tillegg blei følgende ordninger vurdert som ikke-aktuelle for Agder: Tilskudd til bevaringsverdige husdyrraser, tilskudd til arealer avsatt til fuglebiotop, tilskudd til direktesådd høstkorn og fangvekst sådd sammen med hovedvekst.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.