Isåingsprosjektet 2012-2015

(Oppdatert: 20.05.2016)

 

Formålet med prosjektet er å vurdere om isåing er et godt alternativ til tradisjonelle gjenleggsmetoder. Det er i 2015 gjennomført tre forsøk og seks høstinger. Det er i 2015 tatt kvalitetsprøver av avlinga i to av feltene. Effekten av isåing er fulgt over flere år og det er laget en rapport som viser erfaringene gjennom prosjektet. Erfaringene fra prosjektet viser i korte trekk at suksess avhenger av mange faktorer, og valg av frø er et viktig kriterium. Det var kun felt med ettårig raigras og flerårig raigras som viste avlingsøkning. Det ble i 2015 også gjort økonomiske beregninger knyttet til lønnsomheten av isåing. Prosjektet ble avsluttet i 2015. Prosjektleder: Svein Lysestøl.