§1 Virksomhet

Norsk Landbruksrådgiving Agder er organisert som en forening med oppgaver rettet mot landbruket.

§2 Formål

Formålet til NLR Agder er å drive opplysning,rådgiving, forsøk og utvikling innenfor de landbruksrelaterte fagfelt som medlemmene etterspør.

NLR Agder skal bidra til å fremme det landbruksfaglige miljøet i distriktet.

§3 Medlemskap

Alle enkeltpersoner eller næringsdrivende foretak med tilknytning til landbruket kan bli medlemmer i NLR Agder. Det enkelte medlem, også støttemedlemmer, plikter å betale kontingent som fast­settes for det enkelte år. Utover dette kan det enkelte medlem ikke gjøres ansvarlig for NLR Agder sine økonomiske plikter.

Medlemmer blir tatt opp ved innmelding til NLR Agder. Ved innmelding blir det gitt skriftlig erklæring om at de er kjent med retter og plikter som følger medlemskapet.

Medlemskapet følger kalenderåret. Utmelding må skje skriftlig innen utgangen av året før for å ha virkning fra 1. januar det påfølgende år. Unntatt er de tilfeller hvor eiendommen overdras til ny eier eller bruker.

NLR Agder kan ha støttemedlemmer. Disse kan møte på årsmøtet, men har ikke stemmerett og kan ikke velges inn i styret. Støttemedlemmer kan være privatpersoner, organisasjoner, kommuner, institusjoner eller andre.

Medlemmer som ikke oppfyller vilkårene for medlemskap eller unnlater å betale kontingent, kan av styret strykes som medlem etter skriftlig varsel og alle plikterog rettigheter opphører.

§4 Medlemmenes retter og plikter

Medlemmene har rett til å få råd og rettledning av ulike slag. Styret fastsetter hvilke tjenester som inngår i grunnkontingenten, hva som inngår i evt. tilleggskontingenter og hva som er betalingstjenester.

Medlemmene kan fremme ønske om oppgaver, aktiviteter og forsøk i NLR Agder.

Medlemmene plikter å betale kontingenten innen fastsatt tid.

Det skal til økologisk region alltid knyttes minst en rådgiver

§5 Arbeidsmåte

Arbeidet i NLR Agder blir utført ved hjelp av ansatt personell, leid hjelp eller på annen måte. For å oppfylle formålet, er det nødvendig at NLR Agder har et godt samarbeid med andre relevante organisasjoner og institusjoner tilknyttet landbruket.

Styret skal holde minst ett samrådingsmøte i året for alle ansatte.

§6 Finansiering

Finansiering av drifta skjer ved medlemskontingent, tilskuddsordninger, tilskudd fra kommuner og andre støttemedlemmer, prosjektinntekter og inntekter fra salg av tjenester til medlemmer eller andre.

Medlemskontingenten består av grunnkontingent og eventuelle tilleggskontingenter. Årsmøtet bestemmer størrelsen på og fastsetter regler for beregning og innkreving av ulike former for kontingent. Kontingenten kreves inn forskuddsvis.

§7 Styret

NLR Agder ledes av et styre på inntil 7 medlemmer, inkludert leder.

6 medlemmer velges på årsmøtet. Disse skal ha geografisk og produksjonsmessig spredning – deriblant skal 1 ha økologisk produksjon og minst 1 ha produksjon av enten potet, grønnsaker, frukt eller bær, og minst 1 skal ha produksjon av grovfor. De ansatte velger 1 representant til styret. Daglig leder møter fast i styret med tale og forslagsrett.

Styremedlemmene velges for to år. Leder velges for ett år. Valg av leder og styremedlemmer skal skje skriftlig. Årsmøtet velger hvertår 3 varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Styret velger selv nestleder.

Styret holder styremøter så ofte styrelederen finner det nødvendig eller når to styremedlemmer krever det. Sakene blir avgjort når det er flertall av det valgte styret. Forhandlingene skal protokollføres.

NLR Agder er forpliktet ved underskrift av styreleder og daglig leder.

§8 Styrets oppgaver og plikter

Styret ansetter daglig leder og avtaler lønn og utarbeider instruks for denne. Styret ansetter også øvrige fast ansatte. Avlønning av ansatte skjer i samsvar med gjeldende avtale om lønns- og arbeidsvilkår. Styret er daglig leders nærmeste overordnede. Daglig leder er de øvrige ansattes nærmeste overordnede.

Styret leder virksomheten i NLR Agder i samråd med daglig leder. Styret skal lede NLR Agder i samsvar med vedtekter og årsmøtevedtak, og forvalte organisasjonens midler.

Styret skal hvert år legge fram årsmelding og revidert regnskap for siste driftsår, og budsjett og arbeidsplan for inneværende år.

Styret skal utarbeide instruks for valgkomiteen, og denne skal godkjennes av årsmøtet.

Styret i NLR Agder har rett til å avgjøre om medlemsoversikten kan frigis, og i så fall til hvem. Opplysninger som gjelder et enkelt medlem, kan ikke frigis av rådgivingsorganisasjonen uten godkjenning fra medlemmet selv.

§9 Årsmøte

Styret skal innkalle til ordinært årsmøte som avvikles før 1. april. Innkalling med saksliste til årsmøte skal skje skriftlig såfremt ikke annen tilfredsstillende innkalling nyttes og med minst 14 dagers varsel.

Årsmøtet skal:

1. Godkjenne innkalling og saksliste.

2. Velge møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen sammen med møteleder

3. Behandle årsmelding og revidert regnskap.

4. Fastsette medlemskontingent for neste år.

5. Få framlagt styrets budsjett og arbeidsplan for inneværende år.

6. Behandle innkomne saker. Disse må være sendt styret senest 1. januar.

7. Gjennomføre valg:

a Leder for ett år

b Styremedlemmer for to år

c 3 varamedlemmer i nummerrekkefølge for ett år

Valg på leder og styremedlemmer skal være skriftlig.

d Velge valgkomite med personlige varamedlemmer til neste års valg. Valgkomiteen skal bestå av 4 medlemmer med geografisk spredning. Av disse 4 i valgkomiteen skal 1 ha økologisk produksjon. Medlemmet med lengst funksjonstid fungerer som leder av valgkomiteen.

e Valg av revisor

8. Fastsette godtgjørelse tiltillitsvalgte etter tilråding fra valgkomitéen.

Stemmerett på årsmøte forutsetter at siste års kontingent er betalt. Ved avstemninger har hvert medlemsbruk inntil to stemmer, som kan nyttes ved personlig frammøte.

Når ikke annet er bestemt, blir sakene avgjort med flertall av de godkjente avgitte stemmene. Ved stemmelikhet ved valg avgjøres valget ved loddtrekning.

Ekstraordinært årsmøte skal holdes dersom styret mener det er nødvendig, eller dersom minst 1/3 av medlemmene krever det.

§10 Tvister

Alle tvister mellom NLR Agder og medlemmer som ikke blir løst på minnelig vis, avgjøres ved voldgift i henhold til gjeldende lov om voldgift.

§11 Vedtektsendring

Forslag om endringer av vedtektene må være sendt styret innen 1.januar. Gyldig vedtak på årsmøtet krever tilslutning fra minst 2/3 av de frammøttes stemmer.

Endring av vedtektenes § 13 krever 3/4 -flertall.

§12 Sammenslåing

Forslag om sammenslåing med en annen organisasjon fremmes av styret. Saken blir tatt opp på første årsmøte og må gjøres kjent i innkallingen. Gyldig vedtak om sammenslåing krever minst 2/3 flertall av de frammøtte. Hvis det ikke oppnås tilstrekkelig flertall, anses beslutningen om sammenslutning for avvist. *)

Årsmøtet avgjør i tilfelle sammenslutning hvordan organisasjonens midler skal nyttes.

§ 13 Oppløsning

Forslag om oppløsning kan fremmes av styret.

Vedtak om oppløsning kan bare gjøres av årsmøtet og krever 3 /4 flertall *) av de avgitte stemmer i to påfølgende årsmøter.

Det siste årsmøtet som vedtar oppløsning, skal også velge et avviklingsstyre.

Etter at alle økonomiske forpliktelser er dekket, skal eventuell resterende formue etter beslutning av årsmøtet, henstå i inntil fem år for det tilfelle at ny organisasjon av samme art og lignende formål blir dannet, og midlene overdras denne.

Årsmøtet fatter vedtak om hvordan organisasjonens midler skal anvendes hvis ny organisasjon ikke er dannet innen fem år.

Disponering av utstyr det er gitt mekaniseringstilskudd til, skal diskuteres med Norsk Landbruksrådgiving

Vedtak om oppløsing skal meldes Norsk Landbruksrådgiving.