Målsetting i prosjektet

- Kunnskapsløft hos den ferske fjellbonde, med målrettet rådgivning.

- Bidra og bygge oppunder det landbruksfaglige nettverket her i fjellområdet

- Bidra til fortsatt lokal bosetting og sysselsetting

Dette er et prosjekt som er målrettet mot produksjonen de har på sin gård, om det være seg lammeproduksjon, ammekuproduksjon eller fôrproduksjon.


Prosjektbeskrivelse

Fjellandbruket i Oppdal og Rennebu kommuner er sårbart, og er helt avhengig av alle driftsenhetene som vi har per i dag. Dette har stor betydning for lokal bosetting og sysselsetting, for å ta vare på landbruksmiljøet.

Vi ser at det er behov for grunnleggende kunnskaper rundt det å drive en gård, spesielt i fagene agronomi og husdyrproduksjon, for nye/ferske gårdbrukere som enten har tatt over en gård eller kjøpt seg en gård på det åpne markedet, eller som har endret produksjon (overgang ifra mjølkeproduksjon til lammeproduksjon/ammekuproduksjon/fôrprduksjon). Ofte er dette gårdbrukere som har en helt annen utdanning, og dermed ikke har landbruksfaglig bakgrunn. De er ofte gårdbrukere som arbeider delvis utenom, og som vi opplever å ha til dels manglende kunnskaper på avgjørende områder, for å kunne lykkes i landbruket. Men samtidig så innehar disse ofte annen verdifull kunnskap, som landbruket kan dra nytte av i andre sammenhenger.

Samarbeidspartnere: lokale landbruksetater i Rennebu og Oppdal kommuner, Tine, Nortura, lokale veterinærer, Mattilsynet, lokale landbrukstjenester m.fl.


Gjennomføring

2021

Modul 1- Jord

Fagmøte/markdag

Markdag

En gjennomgang av grunnleggende agronomi- kunnskaper om jord og jordarbeiding. Drenering. Kalking. Husdyrgjødsel. Klimasmart bonde.

Modul 2- Grovfôr

Fagmøte

Markdag

Grovfôrproduksjon tilpasset min produksjon- kvalitet, mengde. Fôrprøver.


2022

Modul 3- A- Fôring Ammeku

Fagmøte

Fjøsbesøk (felles for ammeku og lammeprodusenter)

Fôrkvalitet og mengde tilpasset min produksjon. Holdvurdering. Fôrplanlegging.

Modul 4- Dyrevelferd

Fagmøte

Fjøsbesøk

God dyrevelferd i fjøset og god produksjon.

Tilleggstemaer: KSL, HMS m.fl.

Modul 3- B- Fôring Lammeprodusenter

Fagmøte

Fjøsbesøk (felles for ammeku og lammeprodusenter)

Fôrkvalitet og mengde tilpasset min produksjon. Holdvurdering. FôrplanleggingI hver av disse bolkene vil vi bruke relevante fagfolk til de ulike temaene, og samarbeidspartnere som: Mattilsynet, veterinærer, landbrukstjenester, landbrukskontorer, Nortura, Tine etc.

Ser dette interessant ut? Ta kontakt med Anne Karin på epost: anne.karin.botnan@nlr.no