Dagens organisasjonsmodell baserer seg på at vi har 10 regionale, bondeeide og selvstyrte enheter (deriblant NLR-Østafjells). Den enkelte region er selvstendige juridiske enheter med regionalt årsmøte som øverste beslutningsorgan. Regionalt styre er øverste beslutningsorgan mellom årsmøter. Daglig leder er administrativ leder for organisasjonen. Den enkelte region har fullt økonomisk ansvar for egen drift, og full beslutningsmyndighet innad i regionen.

De 10 regionale enhetene eier i fellesskap et servicekontor, NLR-Sentralenheten. Sentralenheten ivaretar mange viktige fellesoppgaver nasjonalt som profilering, faglig koordinering, og dialog med avtalepartene i jordbruksoppgjøret. Sentralenheten ved direktør eller sentralstyre har ikke beslutningsmyndighet eller økonomisk ansvar for de regionale enheter. Sentralenheten er organisert som en forening, og forholdet mellom sentralenheten og regionale enheter er regulert gjennom ulike avtaler.

Det er to ulike prosjekt som nå sluttføres. Prosjekt Omega er et direkte svar på et oppdrag gitt i jordbruksoppgjøret 2022, å utarbeide en plan for å samle NLR i en nasjonal enhet innen 1/1-2024. Dette prosjektet er ledet av sentralenheten i NLR, og alle 10 regionale enheter deltar i prosjektet. Denne planen tar sikte på å avvikle alle regionale enheter 31/12-2023, og overføre enhetenes virksomheter inn i en ny nasjonal rådgivingsenhet fra 1/1-2024.

Flere regioner, blant annet NLR Østafjells ønsket også å vurdere et alternativ, basert på videreutvikling av dagens regionmodell. Dette anser vi som viktig for å fremskaffe et bredt informasjonsgrunnlag som gir årsmøter minst to reelle valgmuligheter for fremtidig organisering av NLR-Østafjells. Det ble derfor startet et parallelt prosjekt, kalt Alpha, for å vurdere videreutvikling av dagens organisasjonsmodell.

Vi registrerer at Alpha-prosjektet og styrene i enhetene som deltar i prosjektet, omtales negativt i enkelte mediesaker. Det er med en viss skuffelse vi erkjenner at utredningen som er gjennomført for hele NLR ikke har hatt den bredde vi har sett behov for. Det ble i styrelederforum (rådgivende organ for sentralstyre, bestående av styreledere fra alle regionale enheter) arbeidet for at vi kunne ha en bred, åpen organisasjonsprosess. Det fikk ikke støtte i sentralstyret, da det ikke var i samsvar med avtalepartenes bestilling. Dessverre har det blitt en viss splittelse i NLR på bakgrunn av at det er delte syn på om det er tilstrekkelig å utrede en modell for omdanning til en nasjonal enhet, eller om det også bør være en utredning med utgangspunktet i dagens modell.

Flere styrer i regionale rådgivingsenheter har oppfattet bestillingen fra jordbruksoppgjøret som litt problematisk av flere grunner:

 • Saken var ikke kjent når regionale årsmøter ble avholdt i 2022. Når ikke annet er bestemt i årsmøte, er styrene pliktige til å arbeide for å drifte, ivareta og videreutvikle den organisasjon som eksisterer, i samsvar med organisasjonens vedtekter. Å ensidig delta i et prosjekt for å avvikle NLR-Østafjells, og overføre virksomheten til et nytt, sentralt rådgivingsforetak ville etter styrets syn ikke være forenlig med det oppdrag årsmøtet gav styret i NLR-Østafjells i 2022, å videreføre driften inntil nytt årsmøte.
 • I henhold til våre vedtekter, er det eierne som skal styre organisasjonen. Avtalepartene i jordbruksoppgjøret innehar ingen myndighet til å kreve organisatoriske endringer i selveide foretak. Avtalepartene kan, og bør, sette vilkår for hvordan tilskuddsmidler blir brukt
 • Landbruksdirektoratets rapport fra 2022, som beskriver finansiering av NLR, er tydelige på at dagens tilskudds-tildeling ikke er forenlig med statens økonomiregelverk. Hele tilskuddet tildeles NLR-Sentralenheten, som så viderefordeler deler av tilskuddet til selvstendige rådgivingsenheter. Rapporten nevner direkte tilskudds tildeling til regionale rådgivingsenheter, eller en nasjonal rådgivingsenhet som mulige løsninger for å bringe tilskudds tildeling i samsvar med økonomiregelverket.
 • En vesentlig endring av organisasjonen, kan påvirke tilgangen til lokale- og regionale tilskudd og prosjektmidler. Medlemskontingenter og salg av tjenester er den viktigste inntektskilden til NLR-Østafjells, sammen med prosjektinntekter utgjør dette over 80% av omsetningen.
 • Som en rådgivingsorganisasjon/kunnskapsbedrift ligger det vesentligste av bedriftens kapital i den ansattes kunnskap. Når avtalepartene stiller krav om omorganisering, uten forutgående utredning (Omorganisering var ikke en del av Landbruksdirektoratets gjennomgang), er det usikkert hvordan dette påvirker ansattes trivsel, effektivitet og inntjening.
 • Dagens organisering av NLR er 6-7 år gammel. Potensielle gevinster fra forrige omorganisering er ikke hentet ut i sin helhet ennå. Det har vært en betydelig utvikling for å forbedre kompetanseflyt mellom regioner de siste årene.
 • Ulike organisasjonsmodeller har sine fordeler og ulemper.
 • En toppstyrt, sentral og enhetlig organisasjon kan fatte raske beslutninger, og raskt tilpasse seg krav og ønsker fra myndigheter og samarbeidende organisasjoner.
 • En organisering med selveide regioner gir kort vei mellom ledelse og medlem, samt mellom ledelse og ansatte. Dette gjør det lettere å tilpasse tilbudet etter lokale behov.
 • I hvilken grad nasjonal spisskompetanse bør prioriteres i forhold til lokal tilstedeværelse er usikkert. De dyktigste rådgiverne får ikke nødvendigvis større kapasitet i en ny organisasjon.
 • Omorganisering til store nasjonale enheter, har ofte trukket resurser fra distriktene til sentrale områder over tid. Vi er derfor usikre på om en sentralisering i NLR vil være i samsvar med medlemmenes ønsker, og organisasjonens behov i fremtiden.

Disse forholdene medførte at styret i NLR-Østafjells ikke var komfortabel med å ensidig utrede en omorganisering til en nasjonal enhet.

Styret i NLR-Østafjells er svært komfortable med å ha bidratt i arbeidet med de to alternativene som nå kan presenteres, og gir årsmøtene valgmuligheter. Vi har ikke valgt en retning, det er opp til medlemmene. Vi håper at dere får et godt informasjonsgrunnlag for å ta et veivalg som fører organisasjonen i riktig retning.

For styret i NLR Østafjells, Knut Olav Skrindo

Innformasjonsmøte NLR Østafjells. Tema Alpha og Omega

Vi ønsker at medlemmene i NLR Østafjells har et godt informasjonsgrunnlag før årsmøtet og inviterer derfor til informasjonsmøte om de to organisasjons prosjektene Alpha og Omega.