Potet- og grønnsaksproduksjon kan tære på organisk materiale i jorda, og dette har flere steder gått ut over jordas produksjonsevne. Mange produsenter har de siste årene blitt opptatt av å forbedre eller opprettholde god jordhelse, blant annet ved tiltak som tilbakefører organisk materiale til jorda. NLR Øst opprettet i 2022 grupperåd jord, tilpasset potet- og grønnsaksprodusenter.

Grupperådet startet med et felles oppstartsmøte hvor det ble gitt en innføring i jord og begreper, for å skape en felles plattform og forståelse, med fokus på hvordan god jordstruktur, organisk materiale og aktivt jordliv er avgjørende for jordas evne til å lagre karbon. På oppstartsmøtet fikk deltakerne bestemme hvilke temaer de ønsket for de resterende samlingene. For å få en effektiv læring under markvandringer ble det kjøpt inn utstyr for praktisk undervisning, deriblant digital lupe og mikroskop.

På andre samling ble vi kjent med verktøy for overvåking av egen jordhelse, samt vurdering av jordhelsen på leiejord. Vi foretok jordundersøkelser i leirjord både med og uten plantedekke, og i jord som har vært omgravd under bygging av gang- og sykkelvei, sammenliknet med upåvirket jord. Vurderingene ble gjort med hjelp av tensiometer og annet utstyr.

220829 graveprover ployd areal Inge S
220921 Jordhelse utstyr Drobak
220921 meitemark Drobak
220921 maling innfiltrering

Til tredje samling ble det foredrag om fangvekster, vekstskifte og organisk materiale, samt gruppearbeid på oppsett av vekstskifte som inkluderer fangvekster. Det ble også foretatt markvandringer i ulike fangvekster.

Bilde 3 samling Grupperad Jord 2022

Siste samling med tema jordliv og kompost startet med presentasjon av metoder for gårdskompostering og resultater fra jordlivsprøver i forsøksfelt med kompost. Vi så også på presentasjon av kompostcontainer fra LOG, og ble med på deler av webinar med Jordforeningen om Jordhelseindikatorer og biodiversitet i anledning den internasjonale jorddagen 5.desember.

221205 jord i mikroskop
20221018 115046
Maling i kompost