Hovedmålet til prosjektet er:

Prosjektets hovedformål er å arbeide for å ivareta og opprettholde sysselsettingen (næringsaktiviteten) i form av melkeproduksjon og sikre utnyttelsen av ressursgrunnlaget på de små og mellomstore melkebrukene i Troms og Finnmark.

Prosjektet skal øke kunnskapen om mulighetene for ombygging av båsfjøs til løsdriftsfjøs. Prosjektet skal også føre til direkte å inspirere dagens gårdbruker og/eller neste generasjons gårdbruker til å starte prosesser som fører til ombygging eller nybygging.

Dette for å imøtekomme framtidige dyrevelferdskrav og opprettholde melkeproduksjonen på små og mellomstore bruk i Troms og Finnmark på dagens nivå.

Tine nlr
Hovedillustrasjon

Prosjektet har flere viktige delmål:

Mobiliseringsmøter.

Disse vil bli arrangert både fysisk og digitalt. Vi starter i Finnmark våren 2022, for deretter å arrangere møter i Troms. På møtene vil det være innlegg fra rådgivere i TINE, Norsk Landbruksrådgiving, Innovasjon Norge og en gårdbruker.

Møtene skal inspirere og sikre formidling av kunnskap om mulighetene for videreutvikling av båsfjøs basert på tilgjengelige ressurser slik at gården oppnår sunn drift og god økonomisk utvikling.

 • · Informere om dagens krav vs kommende krav, og hva dette innebærer.
 • · Informasjon om rådgiverapparatets muligheter og hva som finnes av rådgiving/veiledning både mtp bygg, økonomi, generasjonskifte mm
 • · Samarbeidsformer mellom bruk som muliggjør investeringer
 • · Finne gode eksempler på små og mellomstore melkebruk som har gjennomgått ombygging/nybygging
 • Oversikt over de ulike tilskuddsordninger i landbruket.

Individuell rådgiving:

Bidra til å skreddersy fleksibel og tverrfaglig rådgivning for gårdbrukere som må inn i beslutningsprosesser. Se på tilgjengelige ressurser og hva det innebærer faktorer som arbeidskapasitet, arealgrunnlag og melkekvote/tilgjengelig melkekvote i området

 • · Synliggjøring av prosesser og eksisterende rådgivningstilbud, samt formålet med rådgivingen.
 • · Mulighet til å sette sammen utradisjonelle rådgiverteam knyttet til ulike tema og
  valgsituasjoner (nybygging, samarbeidsformer, lokal foredling, avvikling, salg, pensjon med mer)
 • · lokal foredling og nye omsetningsformer for å bidra til økt avkastning per produksjonsenhet

Bidra til å utnytte gårdens samla ressurser gjennom tiltak for fortsatt drift.

 • · tiltak for beslutning om generasjonsskifte, avvikling eller salg av gården.
 • · rekruttering
 • · sikre tilstedeværelse av husdyrproduksjon for å utnytte beiter og grovfôr


En viktig del av prosjektet er oppfølging av gårdbruker i ettertid av mobiliseringsmøtene!

Her er det finansiering i prosjektet til at de 3 første rådgivertimene er gratis for deg som melkebonde. Etter avtale vil rådgivertimer utover dette ha normert pris, det er likevel mulig for deg å få refundert inntil 50% av de direkte kostnadene knyttet til rådgiving, begrenset oppad til kroner 15.000, det vil si en refusjon på inntil 7500 kr. Denne refusjonen må bonden selv be om til prosjektet.

Alle melkebruk i Troms og Finnmark vil ha mulighet for å falle inn under rådgiverfinansieringen, men vil bli prioritert i denne rekkefølgen:

 • De med båsfjøs
 • De med mindre enn 30 kyr
 • Neste generasjon på melkebruk
 • Øvrige melkeprodusenter

Vi har nå gjennomført møter i Finnmark. Troms vil ha oppstart av sin møteserie til høsten 2022, og vi kommer tilbake til dato så fort det er klart!

Skal du i gang med prosjekter før vi gjennomfører møtene i Troms så kan du likevel ta kontakt nå.

Ta kontakt med prosjektleder Ida Karlstrøm (NLR) , 476 15 667, mail: ida.karlstrom@nlr.no

Visste du at:

Logo sametinget
Sponsorlogo