NLR Agder og flere andre anbefalte bøndene å kjøpe gjødsel til vårbehovet før prisstigninga som kom i slutten av august. Bakgrunnen for dette var at vi sto foran betydelig risiko for prisstigning utover høsten blant annet på grunn av gassituasjonen i Europa som har mye å si for gjødselprisene. Det er viktig å presisere at vårt råd var å kjøpe FØR prisoppgangen sist i august. Vi vet at mange kjøpte rett etter. Slik situasjonen ble, ble tilgangen av flytende gass bedre enn forventa, vinteren ble svært mild, og matprisene globalt sank utover høsten. Nitrogenproduksjonen i Europa lå også nede på denne tida, men utover høsten startet den opp igjen. Likevel er gjødselprisen nå akkurat på nivå med augustprisen. For sesongen 2023 viste det seg at juniprisen var den laveste.

Litt nytt om gjødselslag

De russiske gjødselslaga NPK 22-3-10 og CAN 27 uten svovel, er ikke tilgjengelige i år. Dette er russisk gjødsel som ikke blir handla inn fra de store aktørene. Nytt av året er NPK 27-2-4 fra Yara. Den var særlig aktuell i høst når det ikke var Opti NS 27-0-0 (4S) i markedet. Denne gjødsla er helt idèell for bruk med lite husdyrgjødsel, evt. i kombinasjon med at man har jord med liten næringsverdi. Prisen er marginalt høyere enn 27-0-0 (4S), og i praksis kan en kjøre ca 0,5 tonn mindre husdyrgjødsel av sau/storfe og få samme kaliummengde. Bruk av denne gjødsla kan i praksis gjøre husdyrgjødseltransport mindre kostbar.

Tilpass gjødslingsnivået

Med så høye priser som vi har nå, er det viktigere enn noensinne å tilpasse gjødselnivå til avling og den fôrkvalitet en er ute etter. På areal med lav pH, dårlig dreneringstilstand eller dårlig grasdekke, kan det være gode grunner til å redusere gjødsling i påvente av at hovedutfordringen med det aktuelle jordet blir ordnet opp i. Bruk av de dyreste gjødselslaga som 18-3-15 bør vurderes opp mot rimeligere alternativer dersom avlingspotensialet kan fylles med billigere gjødselslag. Det er en del som uttrykker ønske om å redusere gjødslinga ut fra at man har tilstrekkelig areal for egen grovfôrproduksjon. Når man gjødsler på våren vet man aldri hvordan årets fôrsesong blir, og derfor kan det være et godt råd å gjødsle optimalt på våren. Når førsteslåtten er tatt vet man mye mer om hvordan årets fôrtilgang blir, og så kan man heller vurdere kutt i gjødslinga til andreslåtten dersom forholdene tilsier det.

Sats på kløver i ny eng

Det blir også mer og mer aktuelt å satse på kløveren i nyere eng. I særlig første og andre engår vil det kunne være betydelig potensial for bidrag fra kløverens nitrogenfiksering. Dette kan gi grunnlag for ei rimeligere gjødsling, men likevel et godt avlingsutbytte.

Priser og tilgang

Nå er nitrogenprisen på Opt NS ca 27 kr per kg N. For 18-3-15 er den 51 kr. For to år siden var denne differansen ca. 15 kr per kg N. Nå er den mer enn det dobbelte. Det koster altså mye mer enn før å gjødsle med feil gjødselslag. Det kan derfor være veldig mye penger spart med god gjødslingsplanlegging. Det meste tyder på at en vil kunne få de gjødselslag en har behov for, men det er lagt opp til termintillegg utover våren. Hva gjødselprisen blir utover sommer og høst, er det på dette tidspunktet svært vanskelig å si noe om. Den enkelte bonden bør selv ta ei vurdering på om en skal kjøpe inn mer enn vårbehovet nå.