Nå jobbes det intenst med organisasjonsprosessen i NLR, både i Omega-prosjektet for sammenslåing til ett NLR og i Alpha-prosjektet for ei utvikling av regionmodellen.

I jordbruksavtalen 2022 pekte avtalepartene på at NLR må bli meir samordna, enhetlige og effektive. Denne utfordringa vil vi gjerne være med å ta, med å utrede hvordan vi som regioner kan samhandle ennå bedre til beste for bonden - uten å konkludere på forhånd om hvilken organisasjonsmodell som er riktig. I sluttprotokollen for jordbruksoppgjøret står det "Dagens oppgaveløsning må bli mer samordnet, enhetlig og effektiv. Dette er en forutsetning for at NLR skal tildeles tilskudd fremover i tid. Partene kan ikke se at dette kan gjøres uten at NLR organiserer seg som én juridisk enhet." Dette tolkes av NLR-styret som at de 10 NLR-enhetene + NLR sentralt MÅ bli èn enhet for å få tilskudd. NLR sentralt har valgt å kun jobbe for èn organisasjon istedenfor å utrede ei utvikling av regionmodellen for å svare på utfordringene. Frafall av tilskudd er ikke bekrefta, og framstår som en trussel for å få alle med i èn organisasjon.

Styret i NLR Agder har tru på at vi kan fortsette som egen region og utvikle et ennå tettere samarbeid med de andre NLR-regionene med kunnskapsutvikling og likeverdig rådgiving som vil komme alle bønder over hele landet til gode. Derfor er NLR Agder med i prosjektet Alpha sammen med NLR Østafjells, NLR Trøndelag og NLR Innlandet. De andre seks regionene og NLR sentralt jobber kun for èn organisasjon, med den sentralisering og rèelle maktkonsentrasjon det vil medføre.

Organisasjonssaken ruller videre i februar og mars med trykk på info både internt og utad. Mange har nok fått med seg at det er uenighet om hva som er den beste løsningen - en organisasjon eller regionmodellen. Alphaprosjektet som jobber for regionmodellen slipper i liten grad til med informasjon innad i NLR, og velger derfor å gå ut i media. I Omegaprosjektet skal NLR-styret mandag 13. februar vedta dokumentasjonsgrunnlag til årsmøtene i NLR-regionene som pågår fra 14. mars til 28. april, der disse alternativene skal drøftes. NLR-regionene og NLR sentralt avgjør om de vil inngå i et nytt landsdekkende samvirkeforetak gjennom vedtak i sine årsmøter. Deretter vil årsmøtet i NLR 20. april ta stilling til om selskapet skal stiftes. Her kreves 3/4 fleirtall.