Prisen på NPK er opprettholdt, ev med termintillegg og slik vil det ventelig være fram til juni. N-prisen er månedlig, og dersom prisnivået på N-gjødsel fortsetter, vil det i neste omgang kunne føre til ei rimeligere fullgjødsel, men neppe tidsnok for vårgjødslinga.

Felleskjøpet Agri meldte 1. mars at pris for OPTI-NS er 5,6 kr per kg i Trøndelag, altså en vesentlig lavere pris enn vi ser i vårt område. Dette reflekterer en lavere produksjonskostnad på nyinnkjøpt gjødsel som følge av lavere gasspriser m.a.

Dette er langt på vei motsatt situasjon av det som skjedde i 2021 da vi hadde svært høye nitrogenpriser, men relativt moderat pris på NPK før ny prisperiode inntraff. Folk må sjøl vurdere utfra situasjonen når de vil handle, men det som i hvert fall er klart i vår er at de som handler gjødsel nå bør planlegge å bruke husdyrgjødsel optimalt slik at en kan bruke OPTI-NS på mest mulig areal, herunder også på beiter (godkjent for bruk av husdyrgjødsel*) for å få ned behovet for fullgjødsel.

(*Beiter på fulldyrka eller overflatedyrka jord. Innmarksbeiter med særskilt godkjenning for bruk av husdyrgjødsel)