1. Fokus på husdyrgjødsla!

Fortynning for bedre næringsutnytting, prioriter gjødsel på gras i vekst, gjerne mer fortynna enn vanlig ved kort transport. Mineralgjødsla kan vurderes å påføre seinere når nedbør er mer i vente.

2. Vanning gir grasvekst!

Prioriter vanning på kritisk areal som beiter, gjenlegg eller anna viktig areal. Prioriter gjerne vanning rett etter slått for å få i gang gjenveksten. Vanne tidsnok før plantene strever med å få tak vann, komme igjen med ny vanning med riktig intervall og optimal mengde vann ut fra jordarten

3. Vær forsiktig med sprøyting i sommervarmen!

Kjemisk plantevern gir avlingsreduksjon. Vurder tiltak som mekanisk bekjemping eller punktsprøyting for å unngå avlingstap, eller ev. utsett planteverntiltak til seinere i sesongen.

4. Tenk gjennom behov for gjenlegg!

Normalt vil ei eng ha bedre evne til å gi avling utover sesongen enn et sommergjenlegg har, men dette kommer an på engas kvalitet. Uten utsikter for snarlig regn er neppe et sommergjenlegg en god strategi for mer fôr inneværende år.

5. Utnytt arealene!

Det kan ligge et potensiale i ekstensivt drevne areal mht bedre drift utover sesongen når veksten angivelig kommer bedre i gang. I tillegg ligger det stedvis noe areal ute av drift som kan nyttes. Frøhøy og halm er også ressurser som bør utnyttes ved en ev. fôrmangel. Det er aktuelt særlig etter tidligpotet og tidlig kornhøsting å så Westervoldsk (ettårig) raigras eller bygg for å kunne ta avling på åkerareal. En kan da ikke få tilskudd til fangvekster.

6. Vurder slåtteregime i forhold til utviklinga!

Det vil for mange være aktuelt med en ekstra slått i og med tidlig førsteslått og høye temperaturer tidlig på sommeren. En tredjeslått vil kunne kompensere mye for dårlige avlinger tatt tidligere på året. Vurder også om du skal produsere struktur eller protein. Husk at prisen for fiber kan bli høy i et tørkeår!

7. Høg stubbing og minst mulig grashåndtering

Høg stubbing på opp mot 10 cm gir best grunnlag for gjenvekst, og minimal spredning og raking gir minst mulig fôrtap.

8. Vær nøye med å utnytte tidsvinduene!

Det blir viktigere enn noen gang å gjøre de rette tinga til rett tid. Rett slåttetid, rett tid for gjødsling, vanning m.v,

9. Satse mer på planter som tåler tørke!

Tørkeutsatte områder har de siste årene vært utsatt for avlingsnedgang. Det kan være aktuelt med driftsformer som er mindre tørkeutsatte eks. strandsvingel, bladfaks, kløver, ev luserne og mais der forholdene og mekanisering ligger til rette for det.

10. Ta kontakt for konkrete råd på din gard!

Husk at et generelt råd, kanskje ikke gjelder deg spesielt!