Begge ordningene er basert på at en søker på historiske tall, og det er en forutsetning at det har vært drift på gården fram til nå i år. Eventuelle nye produsenter må gjerne ta kontakt for å komme i gang.

Produksjonstilskudd

Gårdsbruk som driver med husdyr og/eller planteproduksjon, herunder gras, kan søke om produksjons- og avløsertilskudd. For å være berettiget tilskudd må gårdsbruket være registrert i enhetsregisteret og drive vanlig jordbruksproduksjon. Husdyrprodusenter leverer søknad både 15. mars og 15. oktober (basert på telledato), mens søknad om planteproduksjon og avløsning har frist 15. oktober.

NLR Agder kan være behjelpelig med utfylling av søknaden, systematisere og gå gjennom underlaget, og ta en sjekk på den utfylte søknaden.

Viktige punkter å ha kontroll på for den enkelte bonde:

 • Gjødslingsplan, herunder kart over de ulike skifter
 • Plantevernjournal
 • Journal over beiting, antall, utmark/innmark, periode etc
 • Oppdatert oversikt over dyr og status på telledato
 • Rett lokalisert driftssenter
 • Noe dokumentasjon kan ettersendes

Regionalt miljøprogram (RMP)

Informasjon om ordningen hos statsforvalteren i Agder: Statsforvalterens nettside .

I hovedtrekk kan det søkes om tilskudd innenfor følgende hovedkategorier:

 • Kulturlandskap
 • Biologisk mangfold
 • Kulturminner og kulturmiljøer
 • Friluftsliv
 • Avrenning til vann
 • Utslipp til luft
 • Klimarådgivning

Felles for alle søknadene er at det kreves kartfesting av det som er utført, med unntak av klimarådgivning der det skal det sendes inn fakturakopi og kopi av klimahandlingsplan.

Nøl ikke med å ta kontakt med NLR Agder ved Tor Harald Staddeland, eller du kan benytte BESTILLINGSSKJEMA

Vi regner medgått tid 750 kr/time for medlemmer.

Tor Harald Staddeland 02 09 2021 ibs
Du må gjerne ta direkte kontakt med Tor Harald Staddeland