Tilskudd til soner for pollinerende insekter

20.05.2020 (Oppdatert: 11.09.2020) Inger Birkeland Slågedal

Fylkesmannen i Agder innfører tilskudd til soner for pollinerende insekter gjennom RMP-ordningen fra søknadsomgangen 2020. Høringsfristen er 20. mai, men hovedinnretningen av midlene blir som foreslått. Tilskuddssatsene deles på høy og lav sats, og blir fastsatt etter høringa.

Pollinerende insekt. Foto: Frode Ødegård v/NINA

Humler og bier har viktige roller i matproduksjonen, og antall ville pollinerende insekter er i nedgang. Målet med tilskuddet er å bedre forholda for humler, bier og andre ville pollinatorer i kulturlandskapet med et mangfold av vekster som øker tilgangen på næring for insektene.
Tilskuddet skal være en kompensasjon for kostnader med dyrere frøblandinger, og merarbeid med å så og/eller skjøtte sonene. Med skjøtsel menes slått av kantsonearealene, samt vedlikehold ved såing der det trengs for å opprettholde et godt plantedekke.
Det kan såes pollinatorvennlige frøblandinger og/eller skjøtte pollinatorvennlige soner både på jordbruksareal eller soner som grenser til jordbruksareal. Det gis høy sats til egne pollinatorsoner, og lav sats der det kombineres med tilskuddsordningen Grasdekt kantsone i åker. Det vil bli ei maksgrense for tilskudd per foretak.
Etablering av pollinatorvennlige arter
Mange av de typiske blomsterengartene (naturengartene) er lave og konkurransesvake. Derfor må man velge areal for etablering utfra det. Det beste er tørr, mager, sandholdig jord. Typisk jord der ikke flerårig ugras som høymole, tistler, bringebær eller brennesle trives. Nibio Landvik dyrker og selger blomsterfrø avla på norske, ville arter. De har ei Tørrengblanding og ei Friskengblanding. Forskjellen er at blandinga for tørr eng inneholder 26 arter av mer tørketålende arter, mens blandinga friskeng (mer næringsrik og fuktig jord), inneholder 22 arter – åtte av de samme, men flere arter som konkurrerer bedre, som rødkløver, fuglevikke og blåknapp.
Det anbefales å så ei blanding av 20 % blomsterfrø og 80 % grasfrø. Da er det en fordel å ikke så altfor konkurransesterke grasarter, men heller arter som engkvein, rødsvingel, gulaks, sauesvingel og andre ville arter. Det er lettest å etablere blomstereng på åpen jord, men det går å så i eksisterende, tynn grasmark ved å markberede, kanskje flekkvis, for å få de små frøene til å spire. De etablerer seg seint og få vil blomstre første året. Det kan såes både vår, sommer, men august er kanskje den beste tida for etablering med spirefukt og ikke så sterk konkurrerende vekst. Man regner ei såmengde på 0,5-1 kg/daa blomsterfrø + 2-4 kg/grasfrø per daa i tillegg.


Skjøtselsråd

 • Artene trives best på relativt tørre områder på næringsfattig jord er best egnet.
 • Mest mulig flerårige arter og helst norske frø. Mange flerårige planter blomstrer ikke i etableringsåret, og blandingen må derfor inneholde noen ettårige arter.
 • Dersom frøblandingen inneholder fremmede arter, må disse være vurdert til lav spredningsrisiko av Artdatabanken.
 • Fremmede arter med skadepotensiale må fjernes.
 • Kombinasjonssone Grasdekt kantsone i åker og Pollinatorsone kan f.eks. bestå av gras med innblanding av rødkløver og hvitkløver.
 • Slå arealet etter at de viktigste blomstene er avblomstra, normalt i august. La graset ligge 2-3 dager etter slått for å sikre frøspredning.
 • Fjern deretter plantematerialet slik at det ikke medfører gjødslingseffekt.
 • La gjerne arealet bli beita om høsten.

 

 

 

RMP 2020

Fylkesmannen i Agder har 16,4 mill. kroner til RMP-tiltak i 2020, og det er kr 0,7 mill mer enn i fjor. I jordbruksforhandlingene er det bestemt at det er tiltak innen miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel og fangvekster som skal prioriteres.

 

Vilkår soner for pollinerende insekter:

 • Arealet (sonen) som det gis tilskudd til, må slås, og det skal ikke være gjødslet eller sprøytet med plantevernmidler.
 • Ved tilsåing skal det brukes frøblandinger med arter som gir blomstring og nektarproduksjon gjennom hele pollinatorsesongen.
 • Det er viktig at frøblandingene ikke inneholder fremmede arter.
 • Ved egen sone for pollinerende insekter (høy sats), må bredden være på minimum to meter.
 • I kombinasjon med tiltaket Grasdekt kantsone i åker (lav sats), må bredden på sonen tilsvare bredden på Grasdekt kantsone i åker.

 

 

Vilkår for grasdekt kantsone i åker:

 • Etablering av flerårig grasdekke på åkerareal langs kanten mot vassdrag på arealer som er utsatt for erosjon og næringsstoffavrenning.
 • Ikke tillatt med gjødsling eller sprøyting
 • Krav om slått, beiting eller pussing.
 • Fordel om grasdekket fjernes for å holde tilbake næringsstoffene.
 • Sonen skal ha minimum bredde på åtte meter målt fra vassdragets normalvannstand.
 • Minst seks meter av sonen må være etablert på fulldyrka eller overflatedyrka areal.

Tiltaksklasser: korn, potet/grønnsakerFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.