Regionalt miljøprogram

24.09.2020 (Oppdatert: 24.09.2020) Inger Birkeland Slågedal

Det nærmer seg fristen, 15. oktober, for å søke om tilskudd gjennom Regionalt Miljøprogram (RMP). Foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke om RMP, og det er de som disponerer arealet i søknadsåret som kan søke om tilskudd.

Kyr på beite i Ådneram. Foto: Bonnie Sutherland

Agder har 16,4 mill kr i RMP-midler i år, og søkertallet har økt med ca 100 til 865 søkere i 2019. Fylkesmannen er spent på om det er noen som søker om det nye tilskuddet "Soner for pollinerende insekter", som er nytt i år. Formålet er å bedre livsbetingelsene for ville pollinatorer i kulturlandskapet ved å ha et mangfold av vekster i striper og i kantsoner. Disse sonene skal slåes og ikke gjødsles eller sprøytes. De skal blomstre hele sesongen, og være to meter breie. Det er også ei kombinasjonsordning med pollinatorstripe og grasdekt kantsone i åker. Gå inn i lenkene til meir utfyllende informasjon.
Ellers er det seks hovedtema å søke midler på – se oversikt over tilskuddsordninger og satser nedenfor.

Tilskudd til ville, pollinerende insekter
Her kan du søke om et annet tilskudd for å gjøre tiltak som legger til rette for pollinerende insekter. Humler, bier og blomsterfluer er blant de insektene som pollinerer ville blomster og kulturplanter. Tiltak som kan gis tilskudd er restaurering, skjøtsel og etablering av leveområder, herunder arealer for yngling, oppvekst, matsøk og skjul, bekjempelse av fremmede organismer og tiltak som kan skape spredningskorridorer mellom artsrike områder og/eller andre viktige leveområder. Det kan også gis tilskudd til informasjon. Tiltak som medvirker til etablering eller skjøtsel av areal med mange rødlista arter, og tiltak for pollinatorer i naturtyper som er klassifiserte som trua på Norsk rødliste for naturtyper vil bli prioritert. Tiltakene kan samfinansieres med miljøtilskudd i landbruket. Dette tilskuddet forvaltes av Miljødirektoratet, og søknadsfristen er 15. januar.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.