Tilskuddssøknader

30.09.2019 (Oppdatert: 30.09.2019) Inger Birkeland Slågedal

Det er frist 15. oktober for å søke produksjonstilskudd og RMP. Tilskudd til SMIL og drenering søkes direkte til kommunene som har ulike frister.

Her er det behov for grøfting. Foto: Jakob J Saaghus

 

Produksjonstilskudd

Søknadsfristen er 15. oktober for produksjonstilskudd og regionalt miljøprogram (RMP), og begge skal søkes digitalt. Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke på. Formålet med tilskuddene er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger Stortinget har satt, som areal- og kulturlandskapstilskudd, husdyrtilskudd, avløysertilskudd m.fl.

 

Regionalt miljøprogram (RMP)

Formålet med miljøtilskuddsordningene i jordbruket er å bidra til god forvaltning av viktige biologiske, landskapsmessige og kulturhistoriske verdier i jordbrukets kulturlandskap. Tilskuddsordningene har også et mål om å redusere avrenning og klimagassutslipp fra jordbruket. For godkjente beitelag er søknadsfristen 15. november.

Noen endringer i 2019-2022:

  • Tilskudd til beite av bratt areal innføres i tillegg til slått av bratt areal. Det kan ikke gis tilskudd til både slått og beite på samme areal.
  • Tilskudd til drift av beitelag utmåles nå per dyr sluppet på utmarksbeite.
  • Skjøtsel av slåttemark er utvidet til også å omfatte skjøtsel av slåttemyr.
  • Endringer for ordningene skjøtsel av kystlynghei og skjøtsel av styvingstre.
  • Beite av biologisk viktige arealer er erstattet med skjøtsel av trua naturtyper.
  • Innført prioriterte områder for tiltakene under Avrenning til vann.
  • Vegetasjonssone er erstattet av grasdekt kantsone i åker.

 

 

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Det er kommunene som er lyser ut midlene og behandler søknadene. De setter frist og har egne tiltaksplaner for hvordan midlene skal brukes. Fra 2019 skal søknader sendes til kommunen med innlogging via ID-porten/Altinn, og her kommer også svaret på søknaden. Om man søker om tilskudd til drenering som privatperson, går svaret til Sikker Digital Post eller som brev i posten om søker ikke har e-post.

Søkere må oppfylle vilkårene om produksjonstilskudd, eller være eier av en landbrukseiendom som leies ut og der det drives tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon. Den som leier det kan også søke om tilskudd dersom det er godkjent av eier.

Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Foretak som eier eller leier jordbruksareal som tidligere er grøfta, kan søke om tilskudd til drenering. Det kan også gis tilskudd til eier av jordbruksareal som leies ut. For planert jord kan det i tillegg gis tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøfta. Det kan gis tilskudd til følgende dreneringstiltak:

 

Tiltak:

Hva menes med tiltaket:

Systematisk grøfting 

 

Drenering med en bestemt intensitet (avstand mellom grøftene) som dekker et gitt areal, tilstrekkelig til å sikre en tilfredsstillende dreneringstilstand på arealet.

Profilering

 

Overflateforming der et system av åpne grøfter med møneformete teiger mellom sikrer overflateavrenning av arealet.

Omgraving

 

Omsnuing av jordprofilet på myrarealer, slik at torvjord legges under og et lag av undergrunnsjord legges på toppen. Omgraving skal drenere arealet og bedre bæreevne.

Annen grøfting (usystematisk)

Usystematisk og tilfeldig grøfting /drenering for å tørrlegge mindre partier på jordet.

Avskjæringsgrøfting 

Grøftingen skal bidra til å hindre vannsig fra overforliggende arealer inn på jordbruksarealet.

 

Fylkesmannen i Agder

Se mer info på deres NETTSIDEFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.