Stor aktivitet på nydyrking

30.09.2019 (Oppdatert: 30.09.2019) Jakob J Saaghus

Det har så langt i år vært stor aktivitet på søknader om nydyrking på hele Agder. Mange planer omfatter også fastmarksarealer.

Dyrkingskostnader kan variere svært mye. Noen har mer pågangsmot enn andre. Foto: Jakob J Saaghus

Oppdyrking av eget areal i nærområdet er et godt klimatiltak ved reduksjon av dekk og diesel. Fornying av eng og bedre utnytting av gjødsla er også viktige klimatiltak. Kjøp av grovfôr kan i mange tilfeller være mer lønnsomt og klima-vennlig enn å drive leiejord langt unna.

 

Fortsatt lov å dyrke myr

Landbruks- og matdepartementet har foreslått forbud mot dyrking av myr som et klimatiltak i jordbruket, men forslaget er ikke vedtatt. 

Endringen i nydyrkingsforskriften vil i hovedsak gå ut på å innføre et forbud mot nydyrking av myr med en snever dispensasjonsadgang. For at endringen i forskriften skal kunne skje, må lovproposisjonen vedtas av Stortinget, og et slikt forbud kan da tidligst tre i kraft samtidig med ikrafttredelsen av lovendringen.

Departementet åpner for dispensasjoner på strenge vilkår. Det betyr at dispensasjon til å dyrke myr bare vil kunne gis dersom myrarealet har en gjennomsnittsdybde på under 1 meter. Dispensasjonsvurderingen som skal foretas av kommunen vil knyttes opp mot søkers behov for å opprettholdedriftsgrunnlaget. 

Departementet mener videre at det er søkeren som må dokumentere at det omsøkte tiltaket er av vesentlig betydning for å opprettholde drifta. I tillegg må søkeren dokumentere at det omsøkte myrarealet har en gjennomsnittsdybde på under 1 meter.

 

Husk papirarbeidet i forkant!

All nydyrking er søknadspliktig dersom det ikke er overflatedyrka jord som skal fulldyrkes, eller tidligere dyrka mark som har ligget brakk i mindre enn 30 år. Søknaden sendes kommunen med nødvendig dokumentasjon.

Når nydyrkingsplanen er godkjent av kommunen og arealet er ferdig dyrka, legger kommunen inn arealet på gårdskart for eiendommen, og det kan søkes om areal- og kulturlandskapstilskudd.

 

Hjelp

Vi er behjelpelige med utarbeiding av nydyrkingsplan og nødvendige søknadsdokumenter.

Ta kontakt: jakob.saaghus@nlr.no
tlf. 97141754.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.