Referat fra årsmøte - presentasjon av nytt styre

21.03.2019 (Oppdatert: 02.04.2019)

Årsmøtet ble holdt på Evjetun og flere tok turen dit onsdag 20.mars.

Nytt styre 2019, fra venstre Achim Heim, Svein Lysestøl, Ole Helle, Terje Birkeland, Per Try, Bernhard Arnevik og Brit Mjåland

Det møtte 31 til årsmøtet i NLR Agder som var på Evjetun 20. mars, og Britt Mjåland ble valgt som ny styreleder og Achim Heim som nytt styremedlem. Det var gjenvalg på Terje Birkeland og Ole Helle, som også ble valgt til nestleder av styret etter årsmøtet. Per Try, Bernhard Arnevik og Svein Lysestøl (ansattes representant) var ikke på valg. Odd Harald Reve ble takka av etter fem år som styreleder og flere år i styret. Kristin Eikeland ble takka av som nestleder i styret. Det var foredrag og hilsninger fra NLR sentralt ved direktør Jakob Simonhjell og styremedlem Ivar Aa. Birte Usland holdt foredrag om klimakrav i landbruket og sine forventinger til klimarådgiving på gården.

Protokoll årsmøte NLR Agder

Onsdag 20. mars kl 19 var det årsmøte i NLR Agder på Evjetun. Det var 31 deltakere tilstede og av disse hadde 26 stemmerett. Vi hadde besøk fra NLR sentralt og Birte Usland kåserte om sine forventninger til klimarådgiving.

 

 Saksliste

 

 1. Velkomen ved styreleiar Odd Harald Reve

 

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste, godkjend utan merknad

 

 1. Val av møteleiar, referent og to til å skrive under årsmøteprotokollen

Møteleiar: Odd Harald Reve 

Referent: Inger Birkeland Slågedal 

Underskrive protokollen: Byrge Kalvehagen og Jarl Solås 

 

 1. Årsmelding og rekneskap for 2018, lagt fram av Inger B. Slågedal
  • Årsmelding og revidert rekneskap - ingen spørsmål eller merknader
  • Styret føreslår at overskotet på 3.808,95 kr leggast til eigenkapitalen – einstemmig vedtatt utan merknad 
  • Styret tilrår årsmøtet å godkjenne årsmelding og rekneskap – einstemmig vedtatt utan merknad 

 

 1. Fastsetting av medlemskontingent og priser 2019, lagt fram av Inger B. Slågedal - einstemmig vedtatt utan merknad.  

 

 1. Budsjett og arbeidsplan 2019, lagt fram av Inger B. Slågedal - einstemmig vedtatt med spørsmål om kva som ligg i eit HMS-medlemsskap

 

 1. Val – innstilling frå valnemnda, lagt fram av nestleiar i valnemnda Øystein Fredriksen.

 

Tellekorps: Svein Lysestøl og Ivar Aa

 

Tal stemmeføre: 26  

 

Styret 2018:

Odd Harald Reve, Farsund, styreleiar

Kristin Skranefjell Eikeland, Marnardal, nestleiar

Svein Lysestøl, representant for dei tilsette

Bernhard Arnevik, Grimstad

Terje Birkeland, Evje og Hornnes

Ole Helle, Kvinesdal

Per Try, Søgne

 

Vara til styret 2018:

 1. Steinar Kyrvestad, Valle
 2. Jenny M Tønnesøl Vestby, Grimstad
 3. Torbjørn Vere, Farsund

På val:

Leiar Odd Harald Reve, styremedlem Ole Helle, Terje Birkeland og Kristin Skranefjell Eikeland, samt varamedlemmene Steinar Kyrvestad, Jenny M. Tønnesøl Vestby og Torbjørn Vere. Leiar Odd Harald Reve og styremedlem Kristin Skranefjell Eikeland hadde sagt frå seg attval.

 

Ikkje på val:

Per Try, Søgne og Bernhard Arnevik, Grimstad.

 

Tilsette sin representant:

Svein Lysestøl er valt av personalmøtet med Erlend Vandeskog som vara for perioden 2019 til 2021.

 

Innstilling frå valnemnda:

 1. Styreleiar for eit år:

              Britt Mjåland, Marnardal, ny.

Valt med 22 stemmar og 4 blanke

 

 1. Styremedlemmer for to år:

Terje Birkeland, Evje og Hornnes, attval

               Ole Helle, Kvinesdal, attval

                Achim Heim, Songdalen, ny

              Alle tri valt med 25 stemmar og 1 blank

 

 1. Tri nummererte varamedlemmer for eit år:
 2. vara: Steinar Kyrvestad, Valle, attval
 3. vara: Kristin S. Eikeland, Marnardal, ny
 4. vara: Knut Olimstad, Arendal, ny

Alle tri valt med akklamasjon

 

 1. Valnemnd med varamedlemmer:

(2020-2023): Erik Fløistad, Arendal, ny

Personleg vara:  Torbjørn Vere, Farsund, attval

(2018-2021): Odd Harald Reve, Farsund, ny (for Brit Mjåland som går ut av valnemnda)

Personleg vara: William Henningsen, Arendal, attval 

Alle valt med akklamasjon

 

Desse er valt tidlegare:

(2015-2019): Sven Haughom, Sirdal (leiar 2019)

Personleg vara: Torbjørn Vere, Farsund

(2016-2020): Øystein Fredriksen, Arendal

Personleg vara: Tor Helge Arnevik, Grimstad

(2018-2021): Britt Mjåland, Marnardal

Personleg vara: William Henningsen, Arendal

(2019-2022): Jon Øina, Iveland,

Personleg vara: Knut H. Nomeland, Valle

 

Siste året i valnemnda er vedkommande medlem leiar.

 

 1. Val av revisor

Styret tilrår årsmøtet å velje Revisorsenteret i Mandal som revisor i 2019. Valt med akklamasjon.

 

 1. Fastsette honorar og møtegodtgjersle til tillitsvalde

Valnemnda tilrår ingen endringar for 2019:

 

Satsar

Styrets leiar

35.000 kr/år

Styremedlem

4.000 kr/år

Dagmøte

1.800 kr/dag

Telefonmøte

450 kr/gong

Reise og kjørekostnader dekkast etter statens regulativ.

 

Honorar og møtegodtgjersle blei fastsett med akklamasjon.

 

Det blei servert kjøttkaker og kake, og det var helsing frå direktøren i NLR sentralt Jakob Simonhjell og styremedlem Ivar Aa. Birte Usland kåserte om landbruket sine klimautfordringar og sine forventingar til klimarådgiving. Styreleiar takka og delte ut gåver til dei som gjekk ut av verva sine, og til dei som talte og underheldt. 

 

Odd Harald Reve blei sjølv takka av etter fem år som styreleiar og fleire år i styret. Kristin Skranefjell Eikeland blei takka av som nestleiar.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.