Mineralgjødsel og organiske gjødselvarer

25.03.2019 (Oppdatert: 25.03.2019) Svein Lysestøl

Prisene på mineralgjødsel er stort sett høyere enn i fjor på samme tid og fullgjødsel og N-gjødsel er hhv inntil 300 og 400 kr dyrere per tonn enn i fjor. Organiske gjødseltyper har hatt noe mindre prisøkning. Uti sesongen vil det også være tilgang til organiske gjødselslag/jordforbedringsmidler.

Foto: Josefa Andreassen Torp

Av de mest aktuelle mineralgjødselproduktene er det ikke vesentlig nytt i år. Økningen i pris på N gjødsel er større enn økningen på fullgjødsla sammenligna med i fjor på denne tida. OPTI-NS har økt med 400 kr/t siden mars i fjor. Grovfôrprodusenter som har hatt mer kraftfôr i rasjonen bør i år ha et ekstra fokus på at husdyrgjødsla i slike år vil inneholde mindre kalium enn normalt. Det kan da være aktuelt å bruke Fullgjødsel 25-2-6 istedenfor OPTI-NS 27-0-0 (4S) for å gi tilstrekkelig kaliumforsyning. Ved normal bruk av husdyrgjødsel til 2 slåtter snakker vi om en kostnadsøkning på ca. 100 kr per dekar for bytte til Fullgjødsel.

 

Hverken Fiskå Mølle eller Felleskjøpet Rogaland Agder får etter det vi får opplyst inn NPK 22-3-10 i vår. De som har denne i sine gjødslingsplaner vil stort sett kunne bytte til 22-2-12 og bruke de samme mengdene.

 

Helgjødsel er blitt mer prisgunstig sammenligna med andre relevante gjødselslag. Særlig aktuelt er det der det er høye fosfortall i jorda og om en ønsker å gi dyra mineralnæring, f.eks. kobolt til lam.

 

Mars-priser på gjødselvarer fra FKRA:

Gjødselslag

Kr per kg N

Kr per tonn

NPK og NK gjødsel

 

 

Fullgjødsel® 25-2-6

16,30

4090,-

Fullgjødsel®18-3-15

26,60

4790,-

Fullgjødsel®22-2-12

21,30

4690,-

Fullgjødsel®12-4-18

47,75

5730,-

OPTI-NK 22-0-12 med selen

19,50

4290,-

 

 

 

N gjødsel

 

 

OPTI-NS™ (27-0-0 (4S))

Nitrabor (15-0-0)

Kalksalpeter (16-0-0)

11,40

25,30

18,80

3090,-

3800,-

3000,-

 

 

Andre varer

 

 

Marihøne (4-1-2)

Marihøne pluss (8-4-5)

62,25

43,60

2490,-

3490,-

OPTI-P (0-20-0)

 

5500,-

Helgjødsel  (18-1-10) med 15 kg Cu/tonn

26,40

4750,-

Helgjødsel (18-1-10 m Co)

24,70

4450,-

Helgjødsel (18-1-10)

21,90

3950,-

 

       

Transport kommer i tillegg. Det gis også kvantumsrabatt.

 

Biorest

 

I år tilbys det biorest fra Rogaland for bønder i Agder. Biorest er restproduktet etter biogassproduksjon. Dette er et gratis gjødslings- og jordforbedringsprodukt som kun kan brukes på gjenlegg eller i korn. Produktet inneholder kloakkslam og kan derfor ikke brukes i potet og grønnsaker og heller ikke i økologisk drift. I tillegg til at produktet er gratis, legges det opp til at spredningen av bioresten skal være uten kostnad for bonden. Ved tilføring av biorest tilfører en store mengder fosfor, og den bidrar også med en gjødslingsverdi i form av nitrogen. Produktet er lite utprøvd, og det må derfor følges godt med på veksten mht tilleggsgjødsling. Det er ikke tilgang til mer vare på våren, men seinere på året vil det bli tilgjengelig mer vare. Det må innhentes tillatelse fra kommunen før bruk. Brukes de maksimale mengdene (2 tonn tørrstoff) vil det kunne gjødsles med produktet en gang i løpet av 10 år.

 

 

Slamkompost og biokompost

Slamkomposten har de samme bruksbegrensningene som biokompost. Hos Avfall Sør som er den største leverandøren i Agder er det ikke tilgang nå på våren, men seinere vil det bli mulig å skaffe dette. Husk at det må søkes om å få lov til å spre slamkompost hos kommunen. Slamkompost er veldig aktuell på gjenlegg og i korn på næringssvak jord på bruk med begrensa mengder husdyrgjødsel.

 

Biokompost er kompostert matavfall. Biokompost er svært aktuelt i samband med nydyrking, særlig på jordtyper med lavt moldinnhold. Normalt vil det være tillatt å spre 4 tonn biokompost per dekar (per 10 år).

 

Kyllinggjødsel

De siste årene er det blitt tilgjengelig store mengder kyllinggjødsel på Agder, særlig fra Rogaland. Spesielt i Vest-Agder vil dette være en viktig ressurs, og med rett spredeutstyr vil dette være et aktuelt gjødselprodukt som kan bidra til lavere gjødslingskostnader. Kyllinggjødsel vil særlig være aktuell for de som ikke har tilgang til husdyrgjødsel, eller også de som har lag transportvei for transport av egen blautgjødsel, samt i økologisk landbruk. Kostnadene varierer med økt fraktavstand. Det er viktig å være klar over at bruk av kyllinggjødsel må ses i sammenheng med gårdens totale spredeareal. I forhold til spredearealkravene kan en bruke ca. ½ tonn kyllinggjødsel per dekar. Det er i år lite kyllinggjødsel tilgjengelig nå på våren, men det vil kunne være mulig å få mer utover i sesongen.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.