Endringer i forskrift om hold av storfe

12.06.2017 (Oppdatert: 12.06.2017) | Nyhet

Nå er det slutt på tvilen om det er lov til å bygge med åpen forbindelse mellom husdyrrom og lager. Både i nybygg og tilbygg. Som erstatning for det tidligere kravet om gasstett forbindelse, må bonden dokumentere at de har fulgt en rutinebeskrivelse ved håndtering av gjødsel.

Forbudet mot åpen forbindelse mellom gjødselkjeller og husdyrrom i nybygg er oppheva

 

Endring av storfeholdforskriften er fastsatt 26.05.2017. Endringa opphever forbudet i § 7 mot åpen forbindelse mellom husdyrrom og gjødselkjeller i nybygg.

Det blir samtidig innført et krav i § 13 om at dyreholderen skal ha og følge en skriftlig rutine som beskriver hvordan dyra sikres mot skadelige gasser fra blautgjødsel i gjødselkjelleren når gjødsla blir rørt om eller pumpa ut.

Det nye rutinekravet gjelder for alle storfefjøs som har blautgjødsel i kjeller.

Høringsinstansene peker på at en rutine minst bør vise hvordan:

 • gassnivået i husdyrrom dokumenteres under omrøring
 • det sikres at røring foregår under værforhold som gir mulighet for god
 • gjennomlufting i hele husdyrrommet
 • det sørges for skikkelig utlufting i hele husdyrrommet
 • sikre at flest mulig dyr er ute
 • HMS-hensynet ivaretas gjennom merking og avsperring av
 • fjøsinnganger
 • røring gjennomføres forsiktig og under overflaten for å unngå at
 • all gass frigjøres momentantSe endringsforskriften 
 • Gå til regelverksprosessen Forslag om å oppheve forbudet mot åpen forbindelse i storfefjøs
 • Mattilsynet vil i revidert utgave av storfeholdveilederen omtale rutinekravet nærmere.