Vanning til potet

25.05.2018 (Oppdatert: 25.05.2018)

For å oppnå en stor avling av god kvalitet, må potetplantene ha jevn tilgang på vann helt fra begynnende knollansetting til vekstavslutning. God fuktighet i den første delen av vekstperioden gir rask og stor knollansetting, og det gir mange poteter under hver plante.

Litt nedbør når ikke ned til planterøttene, så nedbørsunderskudd må erstattes. Foto: Sigbjørn Leidal

Selv små vannmengder ved knollansetting kan være nok til å redusere lufttilgangen slik at flatskurvbakterien ikke får etablert seg. Blir det for mye vann denne perioden, er det en viss fare for vorteskurv. Et tidlig skurvangrep kan få store konsekvenser for potetkvaliteten.

 

Potet betaler for vanning

Det er viktig at potetplanta får jevn tilgang på vann gjennom hele vekstsesongen. Selv korte perioder med for lite vann kan gi vekststagnasjon og ujevn tilvekst. Dette kan medføre alvorlige kvalitetsfeil som vekstsprekker, kolv (hulrom) og sentralnekrose (brun marg) når veksten gjenopptas etter tørkeperioden. Disse kvalitetsforringelsene kan få ekstra stort omfang dersom det samtidig er høy temperatur. Modninga forsinkes og lagringsevnen til potetene blir svekket når det inntreffer stagnasjoner i veksten.

Når tilveksten stagnerer pga vannmangel, vil dette også forsinke tørrstoffoppbyggingen i potetene. På Østlandet regnes en avlingsreduksjon på 500-1000 kg per dekar dersom potetåkeren må klare seg med normalnedbøren i sesongen.

 

Jordas vannbalanse

Det er vanskelig å vite hvor mye nyttbart vann vi har i jorda siden det er stor forskjell mellom de ulike jordartene, samtidig som plantenes rotutvikling har stor innvirkning på hvor mye vann planta får tak i. Maks vannmengde som jorda kan holde på etter å ha vært vannmettet kalles feltkapasitet og er et mål for jordas vannkapasitet. Plantene har lett tilgang på vann når jorda er nær feltkapasitet. Når lettilgjengelig vann forbrukes, blir det vanskeligere for plantene å ta opp vann og tilslutt er visnegrensa nådd. I praksis vil likevel plantene oppleve tørkestress lenge før visnegrensa er nådd, fordi kun 40 % av jordas maksimale vanninnhold er lett tilgjengelig for plantene.

Her er et forenklet eksempel på hvordan en kan regne ut hvor mye plantetilgjengelig vann som finnes på ulike jordarter ved to forskjellige utviklingsstadier (rotdybder): 

Jordart

Vannkap i volum%

 

 

Maks tilgjengelig vann

30 cm rotdybde

60 cm rotdybde

Totalt

Lett tilgj.

Totalt

Lett tilgj.

Sandjord

10

30

12

60

24

Morene

15

45

18

90

36

Leire

20

60

24

120

48

Silt

30

90

36

180

72

 

Tørkesvak sandjord

På grovkorna sandjord kan den tilgjengelige vannmengden være nede i 10 % av jordvolumet, eller 10 mm pr 10 cm jorddyp. Tidlig i vekstsesongen, når potetplantens rotdybde er ca 30 cm, vil det kun være 30 mm plantetilgjengelig vann i rotsonen ved feltkapasitet. Og siden en bør vanne når 40 % av dette er oppbrukt, betyr det at en allerede etter et vannforbruk på 12 mm bør erstatte dette ved å tilføre nye 12 mm vann.

 

Tørkesterk siltjord

På tørkesterk jord som siltjord og moldrik leire, kan opptil 30 % av jordvolumet fylles med plantetilgjengelig vann (30 mm pr 10 cm jorddyp). Ved 30 cm rotdybde vil det derfor være 90 mm tilgjengelig vann mellom feltkapasitet og visnegrensa. Og da en bør vanne når 40 % av dette er oppbrukt, betyr det et behov for 36 mm for å mette jorda når tilsvarende vannmengde er oppbrukt.

Fullt utviklete potetplanter vil normalt ha en effektiv rotdybde på 50-70 cm. Ved f.eks 60 cm rotdybde, vil den tørkesterke siltjorda gi en teoretisk tilgang på 180 mm vann i rotsonen. Når 40 % av dette, 72 mm, er lett tilgjengelig for plantene, vil det derfor ta lang tid før vannreservene er oppbrukt. Samtidig kan det magasineres store vannmengder i denne jorda etter nedbør og vanning.

 

Morenejord trenger vann

Morenejord kan ha forskjellig vannbindingsevne alt etter partikkelstørrelse, moldinnhold og steinmengde. Mye av morenejorda vi dyrker poteter på i Norge kan inneholde ca 15 % plantetilgjengelig vann. Med en rotdybde på 30 cm tilsvarer dette 45 mm vann, mens det med en rotdybde på 60 cm tilsvarer 90 mm vann i rotsonen. Dersom en skal kompensere for vannforbruket når 40 % av dette er oppbrukt, betyr det at en tidlig i vekstsesongen skal vanne allerede når jorda har avgitt 18 mm vann. Seinere i sesongen, med fullt utviklet rotsystem, kan jorda avgi den dobbelte vannmengden, 36 mm før det er nødvendig å tilføre nytt vann.

 

Unngå avrenning

En må en også ta hensyn til topografi og vannintensitet for å unngå overflateavrenning. En skal aldri tilføre mer vann enn det som trengs for å nå feltkapasitet, dvs ikke tilføre mer vann enn jorda har avgitt. Det vil medføre utvasking og tap av næringsstoffer.

 

Vannbehov og fordamping

Selv om en potet med 25 % tørrstoff inneholder 75 % vann, utgjør dette en ubetydelig del av potetplantas totale vannbehov i løpet av vekstsesongen. En samlet plantemasse på 10.000 kg pr daa (knoller, ris og røtter) inneholder 7.500 l vann, tilsvarende 7,5 mm nedbør.

Dette representerer kun to til tre dagers vannforbruk. 96-98 % av plantas vannopptak forsvinner ved fordampning gjennom bladverket. Ved å registrere hvor mye vann som fordamper, vil en få vite hvor stort vannopptak plantene har. Fordampningen øker med temperatur og vind, samtidig som tørr luft gir større fordampning enn fuktig luft.

Tidlig i vekstsesongen, før plantene dekker radene, klarer potetåkeren seg med litt mindre vann enn det som fordamper fra ei fri vannflate. Etter hvert vil vannforbruket i potetåkeren øke til samme nivå som fra ei vannflate. Under den mest intensive veksten vil friske planter i god vekst trenge litt mer vann enn det som fordamper fra ei fri vannflate.

 

Nedbørunderskuddet må erstattes

Nedbørunderskuddet er differansen mellom nedbør og fordamping, og dette må vi tilføre gjennom vanning. Den enkelte gård bør måle nedbøren, mens fordampning, som har mye mindre lokal variasjon, registreres på regionale målestasjoner. Eller en kan foreta en skjønnsmessig vurdering av plantenes vannforbruk dag for dag. Potetplantens vannbehov er ca 3 mm pr døgn som et grovt gjennomsnitt for hele vekstsesongen. Tidlig i vekstsesongen er det ca 2 mm og i de mest intensive vekstperiodene ca 4 mm. På enkelte dager kan vannforbruket være så høyt som 5 mm. Det er lurt å føre et enkelt vannhusholdningsregnskap som viser nedbør på de aktuelle skiftene.

Vanninga skal starte så tidlig at man unngår tørkeskader også på det arealet som vannes til slutt. Kapasiteten på vanningsanlegget i forhold til gardens totale vanningsbehov i de aktuelle periodene er avgjørende. Noe vann, ca 10 %, fordamper direkte når vi vanner på en tørr solskinnsdag. Sterk og varierende vind kan øke vanningstapet, og dråpestørrelsen og vannintensitet påvirker også resultatet.

 

Litt nedbør betyr lite for plantene

Små nedbørmengder (< 10 mm pr uke) kan en se bort fra, da de ikke vil komme ned til planterøttene. I overskyet bygevær har plantene et lavt vannforbruk og fordampingen er mindre. Også store nedbørmengder som overstiger hva jorda kan absorbere som plantetilgjengelig vann, kan en se bort fra i vannhusholdningsregnskapet. Jordart og uttørkingsgrad på nedbørtidspunktet har likevel stor betydning for hvor mye nedbør jorda kan magasinere som plantetilgjengelig vann.

 

Siste vanning

Ideelt sett skal det lettilgjengelige vannet i jorda være oppbrukt når veksten avsluttes. Dersom veksten skal avsluttes med risdreping og plantene bruker 3 mm pr døgn, jorda kan holde på 30 mm lettilgjengelig vann og det ikke skal regne de nærmeste dagene, kan det vannes til feltkapasitet 10 dager før risdreping.

Dersom potetåkeren har hatt optimale forhold gjennom vekstsesongen, risikerer en ikke kvalitetsforringelse selv om det blir litt tørt på slutten av sesongen når modningen er i gang. Selv om en kan miste noen kg i tilvekst, bør en ikke vanne så mye på slutten av vekstsesongen at innhøstingsforholdene blir vanskelige om det kommer nedbør før opptak. Potetplantene foretrekker luft framfor å drukne. I vassmetta jord utvikles det raskt bløtråte i potetene. På den andre siden kan potetene lett få mekaniske skader under opptaking dersom jorda er altfor tørr.

 

Vanningsplan

Potetprodusentene bør sette opp sin egen vanningsplan. Denne vanningsplanen forutsetter at potetåkeren bruker 20-25 mm vann pr uke og at jorda kan holde på samme mengde lettilgjengelig vann i aktuell rotdybde. 1 mm = 1 m3 vann pr daa.

Første vanning vurderes 1 uke etter oppspiring

0-10 mm nedbør siden oppspiring: Vann straks med 20 mm

10-20 mm nedbør siden oppspiring: Utsett vanninga 1 dag pr 3 mm nedbør

> 20 mm nedbør siden oppspiring: Utsett vanninga 1 uke

 

Andre vanning vurderes 1 uke etter første vanning

0-10 mm nedbør siden første vanning: Vann straks med 20 mm

10-20 mm nedbør siden første vanning: Utsett vanninga 1 dag pr 3 mm nedbør

> 20 mm nedbør siden første vanning: Utsett vanninga 1 uke

 

Tredje og påfølgende vanninger vurderes 1 uke etter foregående vanning

0-10 mm nedbør siden foregående vanning: Vann straks med 25 mm

10-20 mm nedbør siden foregående vanning: Utsett vanninga 1 dag pr 4 mm nedbør

> 20 mm nedbør siden foregående vanning: Utsett vanninga 5 dager

 * Med oppspiring menes her det tidspunkt hvor 50 % av potetplantene har brutt jordskorpa

 

Vanningsmetode

Beskrivelsen over er basert på bruk av tradisjonelt vanningsutstyr/vanningsvogn. Ved bruk av linjespreder som står permanent plassert i potetåkeren, kan en med fordel vanne oftere med mindre vannmengder pr. gang. Ytterpunktet er å tilføre potetplanta det aktuelle vannbehovet hver dag. Her finnes det også utstyr som kan kombinere både gjødsling og plantevern med vanninga. Dryppvanning ved hjelp av perforerte slanger på toppen av hver potetrad, er også en meget god vanningsmetode. Her kan man holde jevn og god fuktighet i jorda hele tiden. Tilførsel av gjødsel sammen med vanninga er også mulig her.

 

Skrevet av: Trygve Kirkerød, 2016 og gjengitt i en forkorta utgave

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.