Regionalt miljøprogram (RMP)

23.05.2017 (Oppdatert: 23.05.2017) ,  Georg Smedsland

Sannsynligvis vil søknadsfristen for RMP bli samtidig med søknadsomgang 2 med frist 15. oktober. Det blir ingen større endringer på hva det gis støtte til, sannsynligvis bare små endringer på noen satser.

Du kan søke tilskudd for beite i utmark. Foto: Inger Slågedal

Ulike miljøtema

Tilskuddene i RMP-ordningen er delt inn i seks miljøtema med hver sin målsetting og hver sine tilskuddsordninger som bonden kan søke på.

Følg med på fylkesmannens hjemmesider, oppdatert informasjon kommer der i løpet av kort tid.

 

Miljøtema

Tilskuddsordningene

Kulturlandskap

1.  Slått av lokalt verdifullt jordbrukslandskap

2.  Beite av lokalt verdifullt jordbrukslandskap

3.  Beite i utmark

4.  Drift av beitelag

Biologisk mangfold

5.   Skjøtsel av slåttemark

6.   Skjøtsel av kystlynghei

7.   Skjøtsel av styvingstrær

8.   Beite av biologisk verdifulle arealer

Kulturminner og kulturmiljøer

9.   Skjøtsel av gravminner

10. Skjøtsel av andre automatisk fredede kulturminner (buvei)

11. Skjøtsel av bakkemurer

Friluftsliv og tilgjengelighet

12. Vedlikehold av ferdselsårer i jordbrukslandskapet

 

Avrenning til vassdrag og kyst

13. Grasdekt buffersone langs åpen åker

14. Ingen/utsatt jordarbeiding

15. Fangvekster etter høsting av hovedvekst

Utslipp til luft

16. Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel

 

Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel er svært aktuelt for mange

Tilskuddet kan maksimalt utgjøre 30 000 kr/foretak. Det gis tilskudd til følgende metoder.

Utstyr med nedfelling i jorda eller nedlegging oppå jordoverflata. Det gis også ekstra tilskudd om en i tillegg bruker tilførselsslange.

Bruk av konvensjonelt utstyr og med hurtig nedmolding, innen 2 timer.

 

Forutsetninger

Mottar du tilskudd til miljøvennlig gjødselspredning må all husdyrgjødsel på foretaket spres innen 1. september. Hvis det spres husdyrgjødsel etter 1. september, faller hele tilskuddet bort.

Det skal slås eller beites etter spredning samme år.

Hvis du søker dette tilskuddet for et gitt areal, må miljøvennlig metode benyttes for all husdyrgjødsel på arealet denne vekstsesongen, selv om tilskuddet kun gis til en spredning per areal per vekstsesong.