Debio er kontrollorgan for økologisk landbruk i Norge, og de gir hvert år ut statistikk over planteproduksjon og husdyrhold som drives økologisk.

Antall økologiske husdyr på landsbasis er nokså uendra for de fleste dyreslag med unntak av høns som stadig stiger og utgjør 7 prosent av alle verpehøner.

Omsetningen av økologisk mat og drikke økte i de fleste salgskanaler i 2019. Storhusholdningsmarkedet har over tid hatt en jevn og stor vekst, og økte med 8,6 prosent i 2019. Omsetningen i bakerier økte med 9,3 prosent

Selv om salget av økologisk produksjon øker, går arealet og produksjonen ned.

På Agder har vi hatt en økning av de økologiske arealene de siste årene, og økologisk areal og areal i karéns utgjør 4,7 % av totalarealet.


Statistikk fra Debio for 2020 (økologisk, inkludert karéns):

Områder

Antall gårder

Areal og karens 2020

Areal og karens 2019

Agder

104

14171

13829

Norge

1.981

453901

455018


Fordeling av økologisk godkjente arealer pr kultur og økologisk godkjente dyr

Daa

Grovfôr

Grønngjødsling

Korn

Frø

Potet

Gr.saker

Urter

Frukt

Bær

Agder

11888

21

0

19

13

35

1,4

46

43

Antall

Ammekyr

Melk

Storfe

Sau/lam

Geit

Sl.gris

Høns

Bifolk

Agder

167

-

95

332

4148

136

0

307

344På Agder blir det flere økologiske ammekyr og sauer, mens det blir færre melkekyr. Agder er faktisk 4. største fylke på landsbasis når en ser på økologisk småfe. Det er økning i arealene på økologisk frukt og bær.

Begrepet økologisk er lovbeskyttet, og alle som produserer økologiske matvarer må forholde seg til det offentlige regelverket som fins på området (økologiforskriften, veileder B). I dag er mesteparten av Debios virksomhet konsentrert rundt det å føre tilsyn med økologisk produksjon etter forskriften. Tilsynet er basert på en avtale med Mattilsynet, og kontrollen omfatter både gårdsbruk, foredlingsbedrifter, pakkerier, omsetningsledd og importører.


Prisforskjell på økologisk kraftfôr mellom FK Agri og FKRA

NLR Agder laget i vår en sammenstilling over prisforskjell på økologisk kraftfôr i FK Agri sitt område i forhold til FKRA (Felleskjøpet Rogaland og Agder). Sammenstillinga viste at det økologiske kraftfôret for alle dyreslag ligger ca 20 % over i området til FKRA. Ingen av de private møllene produserer økologisk kraftfôr. Dette er ikke i henhold til norsk landbrukspolitikk som har en målsetning om økologisk landbruk over hele landet. FKRA har ikke egen produksjon av økologisk kraftfôr og kjøper alt økologisk kraftfôr fra FK Agri. Bondelaget i Agder og Rogaland har tatt grep og utfordra FKRA til å komme med forslag til tiltak for at en skal ha lik kraftfôrpris også i vårt område. FKRA har kommet med et forslag til fraktstøtte for at prisen skal harmoneres. Dette kan bli tema under årets jordbruksforhandlinger.