Norsk Landbruksrådgiving skal i 2020 jobbe med klimarådgiving til medlemmene. Dette blir et tilbud gjennom fagmøter, faggrupper og rådgivingsavtaler. Prosjektet Klimasmart landbruk har utvikla Klimakalkulatoren som blei testa ut på enkeltbruk i 2019. Det er sendt tilbud til 720 melke- og kornbønder over hele landet med tilbud om å delta i en pilotutprøving av kalkulatoren, og ca 100 bønder har gitt samtykke til Landbrukets Dataflyt om bruk av gårdens nøkkeltall. Deltakerne kan få hjelp av rådgiverne til å vurdere resultatene og sette opp en tiltaksplan.

Ifølge fagkoordinator på klima i NLR, Svein Skøien, er klimasmart landbruk å redusere utslippene, øke robustheten, forbedre produktiviteten, bedre jordas fruktbarhet og øke muligheten for lokal matforsyning. Tiltakene må tilpasses den enkelte gård og vil gi en klimagevinst, men også mer effektiv drift, økt produksjon og dermed større lønnsomhet. Det er viktig å starte med tiltak som umiddelbart gir klimaeffekt.

Klimaråd på gården:

  1. Aldri kjøre på jorda når det er fuktige forhold, det ødelegger jordstrukturen og gir lystgass.
  2. Spredning av husdyrgjødsel med minst mulig tap av ammoniakk til luft. Tak eller flytedekke på lager.
  3. Begrense utslippene av metangass fra husdyra. Dette påvirkes av fôring, ved avl, og med friske dyr i god produksjon.
  4. Gjødsle optimalt basert på jord-, fôr- og husdyrgjødselprøver. Sløsing med nitrogen gir klimagasser.
  5. Gode grovfôravlinger av optimal kvalitet. Velg riktig frøblanding og slå på riktig tidspunkt.
  6. Kalking og grøfting gir grunnlag for gode avlinger.
  7. Stripespereder/nedlegger > 2000 kubikk gjødsel per år. Slangespreder til vannblanda husdyrgjødsel der det passer.
  8. Lavt lufttrykk og gode dekk som bevarer jordstrukturen.
  9. Redusere bruken av diesel, olje og annet fossilt brensel.
  10. Bruke bioenergi i form av skogsflis, ved og biogass. Utnytte solenergi med solcellepaneler og solfangere.