Jordløsning etter tidligpotet

28.02.2017 (Oppdatert: 02.03.2017) ,  Sigbjørn Leidal

Jordløsning etter høsting av tidligpotet har gitt en stor forbedring av jordas infiltrasjonsevne. Raigrasavlinga har økt med 20% sammenlignet med jord som ikke blir løsnet. Året etter har likevel ikke avlingsmengden av potet økt der jorda er løsna.

Der det ikke var ettervekst ble det harvet noen ganger utover sommer og høst for å holde ugraset nede. Foto: Sigbjørn Leidal

Jordløsning ble utført med en vanlig grubb til 35-40 cm dybde den 5. juli 2015. Ettervekst ble sådd dagen etter. Det ble brukt en blanding av westerwoldsk og italiensk raigras. Pionerblanding består av vintervikke, italiensk raigras, honningurt, blodkløver og jordkløver.

 

Resultat fra forsøk hos Lars Johan Midstue

Behandling

Infiltrasjon, mm/min

Avling ettervekst

Avling potet, kg/daa

1.     Ingen jordløsning, ingen ettervekst

0,4

-

4846

2.       Ingen jordløsning, raigras som ettervekst

1,8

653

4515

3.       Ingen jordløsing, pionerblanding som ettervekst

1,2

638

4660

4.       Jordløsning, ingen ettervekst

4,1

-

4584

5.     Jordløsning, raigras som ettervekst

6,9

789

4401

6.       Jordløsning, pionerblanding som ettervekst

3,2

642

4812

P%

2,2%

0,6%

>20%

P% bør være under 5% for å kunne påstå at det er sikre forskjeller mellom behandlingene

 

Infiltrasjon

Resultatene viser at jordløsninga har gitt en betydelig forbedring av infiltrasjonen i jorda. Dette forklares ved at jorda i utgangpunktet har vært ganske hardt pakket etter høsting av poteter. Penetrometermålinger viste at det var et hardt jordlag i ca. 25-30 cm dybde (plogsåle). Grubbinga har løsnet opp dette laget og virkningen har vedvart utover sesongen frem til infiltrasjonsmålingene ble foretatt i slutten av oktober. Om det er sådd ettervekst (raigras eller pionerblanding), eller ingen ettervekst har mindre betydning for infiltrasjonen enn grubbinga, men det er en tendens til noe bedre infiltrasjon etter raigras sammenlignet med ingen ettervekst og pionerblanding.

Avling ettervekst

Det er oppnådd ca. 20% høyere tørrstoffavling av raigras der jorda er løsnet etter høsting av poteter. Jordløsning har ikke påvirka avlinga av pionerblanding. Sistnevnte er kjent for sin evne til å vokse selv på pakket jord, slik sett var det et forventet resultat. Meravlingen hos raigraset kan forklares ved at jordløsninga har gitt mulighet for bedre rotutvikling og næringsopptak. Det er tendens til litt lågere fôrenhetskonsentrasjon i raigraset der jorda var løsna.

 

Potetavling

Det ble dyrket tidligpotet med sorten Solist i 2016 på samme areal som ble løsnet i 2015. Høstingen ble foretatt 5 juli. Resultatene viser at det er ingen sikre forskjeller mellom de ulike leddene. Det er kjent at potet generelt og sorten Solist spesielt, har et relativt grunt rotsystem. Kanskje har det mindre betydning for potetavlinga om undergrunnsjorda er litt pakka så lenge potetene har gode vekstforhold i ploglaget og for øvrig blir gjødslet og vanna skikkelig?

 

 

Forsøksdata

Feltvert

Jordart

Forgrøde

Gjødsling

Setting

Høstet

Lars Johan Midstue

Siltig sand

Potet

110 kg/daa F.gj. 12-4-18

14/4

5/7

 

 

Forsøksplan

 

  1. Ingen jordløsning, ingen ettervekst
  2. Ingen jordløsning, raigras som ettervekst
  3. Ingen jordløsing, pionerblanding som ettervekst
  4. Jordløsning, ingen ettervekst
  5. Jordløsning, raigras som ettervekst
  6. Jordløsning, pionerblanding som ettervekst