Plog løsner pakkeskader ned til pløyedybde ca 20 – 25 cm. Jordløsning dypere enn det må skje når jorda er tørr nok. Akkurat nå er forholdene på lett jord gode for slik dyparbeiding. Mange gjør dette arbeidet når jorda er for fuktig, og får et dårlig resultat. Er det for bløtt vil det bare lages en fure der tinden går, og jord som presses bort vil bare bli enda mer kompakt.

Pakkeskadene er verst ned til ca. 40 cm, og oftest er det betydelig mindre problem dypere enn det. Dypere enn 40 cm er også svært dyrt å løsne pga kraftbehov og energibruk, og det skal også litt til å oppnå egna opptørking i de dypere jordlag. Jordløsning som går 20 - 40 cm er derfor mest aktuelt ved tørre forhold. Best er gåsefotskjær som løsner opp i hele skjærbredden og løfter jorda. Men også tykke tinder hjelper en god del.

Grubbingsforsøkene gjort i Søgne og Grimstad etter tidligpoteter viste betydelig bedre infiltrasjon av vann i jorda der det var grubbet, men vi oppnådde ikke avlingseffekter året etter. Forsøkene der ble også gjort med reparasjonsvekster uten at det ble særlig effekt av det heller. God infiltrasjon gi raskere opptørking og mindre fare for å forverre skadene ved at det da generelt ikke kjøres på for fuktig jord.

Når det gjelder å løse opp jordstrukturen kan en også være aktuelt med såing av ulike vekster. Honningurt, lupiner og reddik, kløver og sikori kan være aktuelle. Foruten sikori er de øvrige alternativene ettårige. Sikori kan overvintre dersom ikke vinteren er for hard. Den brukes først og fremst til sluttfôring av lam, men kan også brukes til storfe. Felleskjøpet/Fiskå har f.eks. pionerblanding med honningurt, blodkløver, italiensk raigras og lodnevikke. Til eng vil luserne med god rotutvikling kunne ha en positiv effekt på jordstrukturen.

Det er aktuelt å kombinere mekaniske tiltak med plantetiltak for å få det beste resultatet. Men aller best er det å forebygge jordpakkeskader ved å kjøre på laglig jord, redusere lufttrykk i dekkene, og unngå mye kjøring på jorda, rett kjøring ev. med faste kjørespor.