Husdyrgjødselspredning på eng i vår

02.05.2018 (Oppdatert: 02.05.2018) Svein Lysestøl

Husdyrgjødsla bør spres så raskt som mulig etter 15. februar dersom det er snø og telefritt. Det var lite tidlig spredning av husdyrgjødsel i år på grunn av snøen. Tilstrekkelig lagerplass har vært et betydelig problem i forhold til utsatt spredetid. I tillegg hadde mange krevende spredeforhold på høsten.

Husdyrgjødselsprdning med stripespreder og tvillinghjul som fører til svært liten jordbelastning

I dalstrøka har enkelte starta med gjødselkjøringa og så snart det tørker opp vil det være aktuelt for alle med husdyrgjødsel i lavlandet å kjøre den ut på eng og i gjenlegg. I tillegg bør mineralgjødsla spres i samme tidsrom. Det er absolutt best med tidlig spredning av husdyrgjødsel på eng så snart det er greie kjøreforhold på jorda ved begynnende grønking av graset. Dette gir best gjødselvirkning, minst fare for skade på graset og minst problemer med husdyrgjødselrester og feilgjæring i fôret. Tidlig spredning er særlig viktig når en har fanespreder.  Forsøk viser at utsatt spredning til graset er ca. 15 cm gir avlingsreduksjoner på minst 50 Fem/daa. Så hvis forholdene er optimale - utsett heller vedkløyvinga litt og kom deg ut med husdyrgjødsla.

 

Det blir best nitrogenvirkning ved fuktig, kjølig vær, men sliks om i år når våren kommer seint mange steder og perioden fram til forventa slått er kort, må gjødsla ut selv om det er sol og vind.

Det gir litt dårligere N-virkning, men vi kan fort komme i en situasjon at vi ikke får spredd gjødsla optimalt på våren- og da er alternativet spredning senere på året med betydelig dårligere virkning og gjødseløkonomi. Dersom gjødsla må spres i særlig uoptimale forhold, f.eks. i sterk sol og høye temperaturer, kan dette kompenseres med mer nitrogengjødsel.

 

Det er lønnsomt å gi husdyrgjødselmengder som dekker fosfor- og kaliumbehovet. I konvensjonell drift vil det være behov for nitrogen og svovel i tillegg. I økologisk vil tilleggsgjødsling med Grønn eller Marihøne Pluss 8-4-5 være aktuelt.

 

Ved lang kjøring er det best totaløkonomi å prioritere å spre husdyrgjødsel på våren på eng med størst fosfor- og kaliumbehov. Ved vårspredning er det lønnsomt å transportere gjødsla 1 km per m3 vognvolum. Det vil si at med 8m3 vogn er det lønnsomt å kjøre opptil 8 km en veg fra lager til jorde. Den blauteste gjødsla bør ut nærmest mulig driftssenteret. Det koster å transportere vann.

 

Vanninnblanding øker nitrogenvirkning noe. God vanninnblanding er meget god økonomi ved slangespredermetoden fordi vi har så stor kapasitet. Ved vognutkjøring i konvensjonell drift må vi ha vanninnblanding bare så gjødsla blir grei å spre, men vanninnblanding utover det er dårlig økonomi fordi handteringskostnadene er større enn gjødselverdiøkninga.

 

I år vil det være betydelige mengder vann i mye av gjødsla tatt i betraktning en svært fuktig høst de fleste steder. Dette er også et moment i forhold til næringsinnholdet i husdyrgjødsla. Det anbefales å ta prøve av husdyrgjødsla for å få et sikrere resultat. For de som ikke har spredd gjødsla ennå vil den fuktige høsten og vinteren bli kompensert av en til dels nedbørsfattig vår.

 

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.