Bilde EVA gras
Medlem
⋅ Grovfôr

Nye frøblanding til eng og beite

De nye frøblandinger gir like god avling som de tradisjonelle frøblandingene. Blandingen Agder kyst pluss hundegras den største avlinga i Kvinesdal, mens innlandsblandinga ga størst avling i Grimstad.
NLR Agder
Mais hosting 23 september 2020
Medlem
⋅ Grovfôr

Sortsprøving fôrmais

Prospect har både høyest tørrstoffavling og antall fôrenheter per dekar, mens Ambition har størst stivelsesavling per dekar. De fire sortene fra Nordic maize breeding hadde alle lavest avling.
NLR Agder
Kompostfelt korn og grovfor 10 07 2019 IBS
Medlem
⋅ Grovfôr

Avlingsrespons ved bruk av kompost og biorest

Tre ulike felt med samme gjødsling viser at biorest alene og biorest optimalisert med kalium gir signifikant høyere avling enn de andre behandlingene. Dette gjelder også for feltet som ble sådd i fjor og som ikke har blitt gjødslet i år.
NLR Agder
Froblanding
Medlem
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Kvalitetsutvikling i gras 2021

Vi tar ut ukentlige grasprøver til analyser for å kunne gi best mulig råd om riktig høstetidspunkt utfra ønsket kvalitet på grovfôret.
NLR Agder
SLY Utvikling av enga var 2020 for skyting timotei
Medlem
⋅ Grovfôr

Bladfaks med engrapp

Bladfaks og bladfaks med engrapp gav mindre totalavling enn timotei. Forskjellen var sikker for 1. slåtten. Det var også høyere avling der det var engrapp i tillegg.
NLR Agder
1 slatt 2020 timotei raigras
Medlem
⋅ Grovfôr

Gjødsling med mer nitrogen og svovel i eng

Det var utslag for høyere gjødsling, men ikke sikker sammenheng med unntak av andreslåtten der alle andre ruter viste sikker høyere avling enn ruta med kun husdyrgjødsel. Likevel var det en klar tendens til at høyere gjødslingsnivå ga høyere avling. Det var små utslag på svovel, bortsett fra at leddet med 23kg N CAN uten svovel hadde lavest avling av alle ledd som var gjødsla med mineralgjødsel.
NLR Agder
Raigras 2018 Lista Kolnes skyting 3 slatt
Medlem
⋅ Grovfôr

Avlingspotensiale i seint sådde ettårige fôrvekster

Bygg og raigras i blanding hadde høyere avling enn høstrug og raigras ved beiteslått. I totalavling var det fôrmais som hadde størst avling, mens bygg uten raigras, høstrug og fôrnepe hadde lavest avling.
NLR Agder
AG forsoksfelt timotei vekstregulering 5
Medlem
⋅ Gjødsling

Tidlig vårgjødsling i etablert eng

Dette er en del av en landsdekkende forsøksserie. Formålet med forsøksserien er å se om tidlig vårvekst i timoteidominert eng er begrensa av tilgang på lettløselig nitrogen og svovel, og om denne mulige vektbegrensningen kan spores i avlinga i førsteslåtten. I vårt lokale felt var det ingen signifikant avlingsforskjell med ulik gjødslingsstrategi, det er ikke forskjell på når slåtten ble tatt heller.
NLR Agder
JAT sau med lam pa beite
⋅ Beite

Beiteslipp

Etter en tørr og relativt kald periode har nattefrosten endelig sluppet taket også i indre strøk, den siste uka har det virkelig blitt grønt. Etter nedbør og utsikt til godt grovær er fokus å få sauen ut på beite.
NLR Agder
S Ly Blomstereng
⋅ Grovfôr

Soner for pollinerende insekter

Det gis støtte til pollinerende soner for insekter. Dette er et satsingsområde fordi vekstområdene for disse insektene er blitt redusert, og mange sårbare og trua arter er knytta til disse naturtypene. Det kan utgjøre en forskjell å tilrettelegge for slike soner i kulturlandskapet.
NLR Agder
1 2 3