Bilde EVA gras
Medlem
⋅ Grovfôr

Nye frøblandinger til eng og beite(2021)

De nye frøblandingene gir like god avling som de tradisjonelle blandingene - ingen sikre forskjeller. Frøblanding Agder kyst og Agder innland ga den største avlinga i Kvinesdal, og innlandsblandinga ga størst avling i Grim-stad.
NLR Agder
Mais hosting 23 september 2020
⋅ Mais

Sortsprøving fôrmais(2021)

Ambition har høyest tørrstoffavling, antall fôreneheter per dekar og stivelsesavling per dekar. Prospect som var best i fjor, gir også gode resultater i år.
NLR Agder
SLY Utvikling av enga var 2020 for skyting timotei
Medlem
⋅ Grovfôr

Bladfaks med engrapp(2021)

Bladfaks i reinbestand viste tendens til høyere avling enn bladfaks med engrapp og timotei, men det var ingen sikre forskjeller. Tendensen til høye-re avling hos bladfaks var særlig framtredende i andreslåtten.
NLR Agder
Hvetepris diagram
Medlem
⋅ Grovfôr

Kjøpe mineralgjødsel nå for sesongen 2023?

Det er knyttet betydelig interesse for utviklingen av mineralgjødselprisene for kommende sesong. Vi er kommet til august, og tida der gjødselprisene normalt er på det laveste. Vil det bli slik også for kommende sesong?
NLR Agder
1 slatt 2020 timotei raigras
Medlem
⋅ Grovfôr

Raigrasenger, gjenvekst og eventuelt 4. slått?

Ved en tredjeslått nå i slutten av august vil en ligge an til å få en betydelig ettervekst på raigraset. Blir raigraset lenger enn ca 10 cm, må det slås eller pusses for at det ikke skal gå ut med snømugg på vinteren.
NLR Agder
JKH Slepeslangespreder husdyrgjodsel teknikk
Medlem
⋅ Gjødsling

Gjødsling til tredjeslåtten

Vi anbefaler å begrense husdyrgjødselbruken seint i sesongen dersom du har lagerplass. Dette er fordi den organiske delen av husdyrgjødsla mineraliseres over tid, og jo seinere en sprer husdyrgjødsla på jordet, desto mindre mineraliseres i vekstsesongen.
NLR Agder
Gjodselsekker fiska molle oddbjorn lobekk
Medlem
⋅ Gjødsling

Når skal en kjøpe gjødsel til neste sesong?

Mange lurer på når en bør kjøpe gjødsel til 2023-sesongen. Det er ikke mulig å slå fast hva prisene blir hele denne sesongen, men mye taler for at vinteren 2023/2024 blir krevende mht energimarkedet.
NLR Agder
JKH Tankvogn fanespreder husdyrgjodsel teknikk
Medlem
⋅ Gjødsling

Hvordan få mest ut av gjødsla framover?

2022 er et krevende år med høye gjødselpriser og lite nedbør mange steder. Uten gjødselkompensasjonsordning i jordbruksavtalen, vil god utnytting av gjødsla være svært viktig utover sesongen. Her får du råd om hvordan du går fram.
NLR Agder
1 slatt 2020 timotei raigras
Medlem
⋅ Grovfôr

Kvalitetsutvikling i gras 2022

Grasprøvene er tatt i nyere timotei/engsvingel eng med litt kløver og raigras.
NLR Agder
20200608 101135
Medlem
⋅ Grovfôr

Grasslått - fortørking, slåmaskiner og sprederive

Resultater og økonomiberegninger fra mange forsøk i grasbergingsteknikk de siste 15 år viser at slåmaskinen og opplegg for fortørking er nøkkelen til suksess eller fiasko i grashøstinga. Sjekk om du har tilpasset drifta optimalt.
NLR Agder
Jat gjodsel yara
Medlem
⋅ Grovfôr

Hvordan utnytte enggjødsla optimalt utover sesongen?

2022 har vært et krevende år med historisk høye gjødselpriser, og i tillegg har det vært lite nedbør i mange områder. Det er ikke gitt egen kompensasjonsordning for gjødsel i jordbruksavtalen, og derfor er det ekstra viktig å utnytte gjødsla godt agronomisk og økonomisk utover i sesongen.
NLR Agder
JAT teknikk gras store avlinger slatt 1 slatt 2019 raigras
Medlem
⋅ Grovfôr

Ensilering ved grasslåtten?

For å sikre god gjæring og god grovfôrkvalitet må vi ha fullt fokus på følgende forebyggende tiltak.
NLR Agder
IMG 20220429 140356
⋅ Grovfôr

Handtering av fastgjødsel

Høye priser på mineralgjødsel og overskudd av organisk gjødsel gjør fastgjødsel mer aktuelt, også for de uten husdyr. Brukt riktig er dette en god næringsressurs med stor gjødselverdi, så sant man har spredeutstyr som sprer lite og jevnt nok.
NLR Agder
1 2 3 4 5 6