Ordninga var ny i fjor, men den kom seint i mai/juni og det var ikke mange som fikk tatt den i bruk. I år er det enda mer aktuelt, og ordninga er forbedret. Det betales ut inntil 10 000 kr, og inntil 30 kr per løpemeter. Kantsona skal være minimum 2 meter brei, og det er ellers krav om at den ikke skal gjødsles eller sprøytes. Sona skal inneholde arter som blomstrer gjennom hele sesongen. For å få dette til i etableringsåret må det i praksis også være ettårige arter i blandinga. Rødkløver og hvitkløver alene vil neppe tilfredsstille kravet om blomstring gjennom hele sesongen. Det skal heller ikke spres fremmede arter med høy sprederisiko. Sona skal være på jordbruksareal, eller områder som grenser til jordbruksarealet.

Sonene skal slås, men ikke før seinsommers eller på høsten etter avblomstring. Plantematerialet må fjernes for å unngå gjødslingseffekt, og det kan gjerne ligge å tørke noen dager for å bidra til frøspredning av de slåtte artene.

Når det gjelder frø er det flere muligheter. Ettårige kulturer er vanligvis mindre aktuelle i grovfôr, men om det skulle være det kan en bruke:

  • Strand blanding nr 70 fra Fiskå Mølle (kr 1000,- /10 kg). Eller
  • Turfline, dansk blomsterengblanding fra FKRA (kr. 175,-/kg), eller Pionerblanding (kr 1070,-/10 kg).

Vanligvis er det flerårige enger i grasdyrkinga og da anbefales flerårige blomsterenger. Noen av de mest aktuelle frøblandingene er:

  • Spire Insektsvenn (FKRA) med blodkløver, tiriltunge, honningurt, hvitkløver, rødkløver, rødsvingel og engkvein.(kr 775,-/5 kg).
  • Strand blanding 71 med blodkløver, karve, honningurt, rødkløver, hvitkløver, rødsvingel, engkvein, vårrybs og luserne (kr. 1250,- / 10 kg).

Det finnes mange andre blandinger, men det er viktig at en sjekker dem mht sprederisiko og fremmede arter.

Det er naturlig å tenke slike soner i samband med tradisjonell jordarbeiding. Mange har vårgjenlegg og en kan tenke seg at sonene kan etableres i den forbindelse. Men det vil også være svært aktuelt å etablere slike soner i august.

Vi har et prosjekt på gang på dette temaet, og vi er veldig interessert i å komme i kontakt med bønder som prøver ut disse frøblandingene. Ta gjerne kontakt med undertegnede for spørsmål og erfaringsutveksling.