Landøyda

Langs kysten, spesielt i Vest-Agder har det giftige ugraset landøyda spredd seg. Men det er også observert flere steder i Aust-Agder de siste årene. Landøyda er et flerårig ugras som vokser i beiter og langs veier og grøfter, og som er lett kjennelig på sine gule blomster på ettersommeren. Landøyda er giftig for storfe og hest, forgiftningen er kronisk og oftest dødelig ("Sirasjuka"). Storfe og hest vraker normalt planta på beite, men forgiftning kan forekomme. Landøyda er ikke giftig for småfe, men for storfe og hest er plantene giftige også etter tørking og ensilering.

Landøyda har frø med fnokk som sprer seg lett med vinden, og etablerer seg i eng i nærheten av beiter med mye landøyda. En plante har i gjennomsnitt 2100 frø. Ved større mengder landøyda i silo eller høy kan problemet med forgiftning bli større enn på beite!

Registrering av funn av planten

Det anmodes om at det rapporteres om funn av planten landøyda, gjerne til kommunens landbruksforvaltning.

Bekjempingsmåter

Sauebeiting kan være et effektivt tiltak. Det er vanligvis lite landøyda i sauebeitene.

Dersom en slår landøyda før frøsetting og fjerner disse plantene, vil en redusere spredning, men neste år vil det være like mye landøyda og en må da gjøre de samme tiltakene. Det er derfor nødvendig med tiltak som tar knekken på plantene for å redusere bestanden.

Planten er nå i strekningsvekst, og optimalt tidspunkt for kjemisk bekjemping. Når plantene er i blomstring er det liten eller ingen effekt av sprøyting. Planten sprer seg med frø, derfor er det viktigste tiltaket utover kjemisk bekjemping å hogge av eller helst rive opp alle planter med blomsterstengel slik at de ikke får frødd seg. Plantene bør samles i plastsekker og brennes, både med hensyn til giftighet og frøspredning.

Aktuelle midler

Mekoprop + MCPA, 150ml + 150ml/daa

Duplosan super, 400-500ml/daa

Sprøytetid er når planten er utvikla med store rosetter. Sprøytetida er som regel i juni, altså seinere enn for andre ugras som f.eks. høymole.


Trekk i produksjonstilskuddet

Kommunen kan fatte vedtak om trekk i areal- og kulturlandskapstilskuddet dersom foretak lar Landøyda og andre problemugras tar overhånd på jordbruksareal.

Anmodning

Vi anmoder alle til å aktivt bekjempe landøyda og andre problemugras og spre budskapet om denne utfordringen til bønder og andre grunneiere.

Avtale med Statens Vegvesen Region Sør

Det er forfattet avtale med Statens Vegvesen (gjeldende fra juni 2018-31.12.2020):

Statens vegvesen Region Sør, gir etter avtale med Aust- og Vest Agder Bondelag, bønder tillatelse til å bekjempe og sprøyte for problemugress i vegkant på Vegvesenets grunn. Tillatelsen begrenses til vegarealer som ligger nært opp til bondens egne eller leide arealer.

Tillatelsen gjelder problemugress som Landøyda, og andre arter som er til skade for landbruket. Tillatelsen gjelder Aust og Vest Agder Fylke.

Det forutsettes at krav i Forskrift om plantevernmidler blir fulgt, og da særlig krav beskrevet i kap.5. Den som utfører sprøytingen må ha nødvendig godkjenninger, og det forutsettes vanlige prosedyrer med journalføring, risikoreduserende tiltak for sprøyting i nærheten av vann, samt vurdering av integrert bekjemping.

Arbeid på og ved veg omfattes av en rekker lover og forskrifter. Det er en forutsetning i tillatelsen at arbeid planlegges og utføres i henhold til gjeldende regelverk for å sikre arbeidere og trafikanter.

JAT landoyda
Sprøyteklar landøyda.