Gjødslingsplanen - verktøy for økte avlinger og god praksis

28.01.2019 (Oppdatert: 01.02.2019) Svein Lysestøl

Gjødslingsplanen er det viktigste verktøyet bonden har for å kunne planlegge optimal utnyttelse av arealene. Derfor er det viktig at planleggeren får meddelt de viktigste opplysningene om produksjonen

Fordeling av alt husdyrgjødsel er en del av gjødslingsplanen. Foto: Jan K Henriksen

Vi er midt i sesongen for gjødslingsplanlegging, og planene skal i hovedsak være utarbeidet innen utgangen av mars, men enkelte planer i innlandet kan være aktuelle å utføre også i april. Vi tar kontakt med de som skal ha årlige gjødslingsplaner og de vi har på lista over 5-årige planer. Om noen har behov for plan før nevnte tidsrom, ber vi dere ta kontakt. Vanligvis ønsker noen gjødslingsplan før gjødselkampanjen som pleier være på seinvinteren, og da er det greit om det meldes fra i rimelig tid, slik at vi kan rekke alle innen aktuelle frist.

Det er viktig å ha en gyldig gjødslingsplan for å unngå trekk av produksjonstilskudd. Det er krav om årlig plan, men etter søknad til kommunen kan man få 5-årig plan dersom man har enkel drift med maks 5 gjødseldyrenheter. Det tilsvarer f.eks. 35 vinterfôra sau eller 8 ammekyr. De som har en 5-årig plan, må ta kontakt med oss dersom drifta etter hvert tilsier årlig plan. Det er bondens ansvar å påse at gjødslingsplanen er gyldig og at den inneholder alle nødvendige opplysninger. For å lette arbeidet med gjødslingsplanen er det bra om dere sender inn noteringsskjema over planlagte tiltak i 2019. Ved å bruke slike noteringsskjema reduseres risikoen for feil og misforståelser. Skjemaet finner du HER

 

Oppdaterte jordprøver

I gjødslingsplanlegginga må alle opplysninger om gjødslinga kommer fram og all dyrka jord pluss innmarksbeite må være med i planen. Herunder også leiejord og eventuelt ugjødsla innmarksbeite. Alle skifter må være kartfestet. Ta kontakt dersom du trenger å oppdatere skifter, kart og eventuelt jordprøver. Jordprøvene skal være representative for skiftene på gården og de kan maksimalt være 8 år gamle. Eventuelle ekstra jordprøver må tas før gjødslinga begynner eller på høsten. Prøvene kan tas av bonden selv ved at det lånes jordbor på et av våre kontorer, eller vi kan ta dem fortrinnsvis på høsten.

Værforhold og avlingsutvikling gjennom sesongen kan gi behov for endret gjødsling undervegs. Derfor er det viktig å følge med i Vekstnytt og de råd som gis der. Ta gjerne kontakt med en rådgiver dersom det dukker opp spørsmål gjennom sesongen.

Spesielt om gjødsling og avlingsbehov i 2020 for grovfôr

2019 var en krevende sesong med tørke fra våren til godt utpå sommeren. De fleste grovfôrdyrkere fikk reduserte avlinger dette året. Mange kjøpte inn nye fôrvarer som halm, frøhøy, grovfôrerstattere og ekstra mengder med kraftfôr. Det må påregnes minimale fôrlagre når beitesesongen begynner. Det er derfor viktig at sesongen 2020 blir et optimalt dyrkingsår.

 

Mindre kalium i gjødsla

Et forhold en bør være klar over, er at kaliumverdien i husdyrgjødsla synker med økende kraftfôrandel. Har man brukt mer kraftfôr i rasjonen enn normalt, vil mye tilsi at husdyrgjødsla er fattigere på kalium enn i normale år. Det går an å ta husdyrgjødselprøve, men det er viktig å huske på at prøven for 2019 neppe vil være representativ for andre år. Et tiltak for å demme opp for dette er å tilføre mer kalium gjennom større mengder husdyrgjødsel eller kanskje mest aktuelt gjennom mineralgjødsel. Bruk av fullgjødsel f.eks. 25-2-6 vil være aktuelt for å sikre en bedre kaliumdekning. Det er viktig at slike behov kommer fram i samtalen med den som lager gjødslingsplanen.

Det er også flere som vurderer å øke gjødslingen for derved å få økte avlinger. Den største effekten knyttet til økning av gjødslingsmengdene vil være der man bruker husdyrgjødsel/har delt gjødsling, og på nyere enger i god stand. Det kan være aktuelt å øke gjødslinga med 10-15 % utover normen. Om det lønner seg kommer an på hvordan sesongen utvikler seg. Det er i ettertid interessant å se at forsøk viste respons på økt gjødsling selv i den tørkesommeren vi har vært igjennom.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.