Tid for å sjekke gjødslingplanen

21.02.2017 (Oppdatert: 21.02.2017) ,  Svein Lysestøl

En god gjødslingsplan er grunnleggende for å få et godt avlingsresultat. I tillegg er gjødselplan et myndighetskrav. Det er viktig at all jord som foretaket disponerer er med i planen, og at skiftene er kartfestet. Ta kontakt med oss dersom planen trenger oppdatering.

 

 

Det er viktig å ha en gyldig gjødselplan for å unngå trekk av produksjonstilskudd. Det er krav om årlig plan, men etter søknad til kommunen kan man få 5-årig plan dersom man har enkel drift med maks. 5 gjødseldyrenheter. Dette tilsvarer eks. 35 vinterfora sau eller 8 ammekyr. De som har en 5-årig plan, må ta kontakt med oss dersom drifta etter hvert tilsier årlig plan.

 

I gjødslingsplanlegginga må alle opplysninger om gjødslinga kommer fram og all dyrka jord pluss innmarksbeite må være med i planen. Herunder også leiejord og evt ugjødsla innmarksbeite. Alle skifter må være kartfestet. Ta kontakt dersom du trenger å oppdatere skifter, kart og evt. jordprøver. Jordprøvene skal være representative for skiftene på gården og de kan maksimalt være 8 år gamle. Evt ekstra jordprøver må tas før gjødslinga begynner eller på høsten. Prøvene kan tas av bonden selv ved at det lånes jordprøvebor på et av våre kontorer, eller vi kan ta dem fortrinnsvis på høsten.

 

Den viktigste grunnen til å lage gjødslingsplan er å få tilført optimal mengde næringsstoffer til jorda for best mulig avling. Værforhold og avlingsutvikling gjennom sesongen kan gi behov for endret gjødsling undervegs. Derfor er det viktig å følge med i vekstnytt og de råd som gis der. Ta gjerne kontakt med en rådgiver dersom det dukker opp spørsmål gjennom sesongen. Du blir normalt kontaktet angående oppdatering av gjødslingsplan, men det er likevel ditt ansvar å påse at alt er i orden.