Tid for å sjekke gjødslingplanen

23.01.2018 Svein Lysestøl

Ta kontakt med en rådgiver dersom du trenger gjødslingsplan tidlig, skal forandre noe i eksisterende plan, eller trenger gjødslingsfaglige råd.

NLR Agder lager brorparten av gjødslingsplanene i perioden januar-mars. Vi ferdigstiller først de planene der husdyrgjødsla normalt skal ut tidlig på våren. I høyt-liggende områder vil det også bli laget noen planer i april. De som er medlemmer i NLR Agder og som har årlig plan vil normalt bli kontaktet i denne perioden for utarbeidelse av gjødslingsplan.

 

Vi er i ferd med å gå over til digitale kart. Dette innebærer at dere får tilgang til kartet gjennom Skifteplan mobil hvor kartet er koblet til skiftene. Med dette vil gjødslings-planen bli et enda mer anven-delig redskap for bonden.

 

Det er viktig å ha en gyldig gjødslingsplan for å unngå trekk av produksjons-tilskudd. Det er krav om årlig plan, men etter søknad til kommunen kan man få femårig plan dersom man har enkel drift med maks fem gjødseldyrenheter (GDE). Dette tilsvarer fem melkekyr, åtte ammekyr, eller 35 vinterfôra sau. De som har en femårig plan, må ta kontakt med oss dersom drifta øker og krever årlig plan. Det er bondens ansvar at planen er gyldig og inne-holder alle nødvendige opplysn-inger. For å lette arbeidet med gjødslingsplanen er det fint om dere sender inn noteringsskjema over planlagte tiltak i 2018, da reduseres risikoen for feil og misforståelser.

   

I gjødslingsplanen må alle opplysninger om gjødslinga kommer fram og all dyrka jord og innmarksbeite skal være med, inkludert leiejord og eventuelt ugjødsla innmarksbeite. Alle skifter må være kartfestet. Ta kontakt dersom du trenger å oppdatere skifter, kart og evt. jordprøver. Jordprøvene skal være representative for skiftene på gården og de kan maksimalt være åtte år gamle. Eventuelt ekstra jordprøver må tas før gjødslinga begynner eller på høsten. Prøvene kan tas av bonden selv ved at det lånes jordprøvebor på et av våre kontorer, eller vi kan ta dem, fortrinnsvis på høsten.

Værforhold og avlingsutvikling gjennom sesongen kan gi behov for endret gjødsling undervegs. Derfor er det viktig å følge med i Vekstnytt og de råd som gis der. Ta kontakt med rådgiver om det dukker opp spørsmål gjennom sesongen.

Ta kontakt med våre gjødslingsplanleggere:

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.