Okobringebaer 06 05 2021
Medlem
⋅ Bær

Gjødslingsforsøk i økologiske bringebær

Året etter planting er det prøvd to forskjellige gjødslingsstrategier til økologisk bringebær på friland og i tunnel. Resultatene viste lite for-skjeller mellom strategier og tunnel/friland. Det var tendens til noe større bærstørrelse i tunnel og noe mer avling på friland.
NLR Agder
Anne teller og veier okobringebaer i Lyngdal 19 07 2021 ibs
Medlem
⋅ Bær

Sortsforsøk i økologiske bringebær

Vi har gjennomsnittlig salgsavlinger fra 311 kg per daa til 782 kg per daa i de ulike sortene, der Glen Ample har størst avling. Det var ikke avlingsforskjell mellom friland og tunnel. Det har vært lite til ingen utfordring med bringebærbille og gråskimmel som er de størs-te utfordringene i denne produksjonen.
NLR Agder
WRH bakteriekreft stamme 2012
Medlem
⋅ Frukt

Sprøyteforsøk for bekjempelse av bakteriekreft i morell

Våren 2020 startet vi et samarbeid med flere NLR enheter og NIBIO i et forskningsprosjekt for å se på mulighetene til å bekjempe og kontrollere bakteriekreft i morellproduksjonen i Norge. Vi har gjen-nomført flere sprøyteforsøk med flere sprøytestrategier i felt i Agder. Det er dessverre vanskelig å konkludere etter gjennomførte forsøk.
NLR Agder
Tiriltunge Svein
Medlem
⋅ Økologisk

Belgvekster økologisk (resultater 2021)

På belgvekstfelt i Søgne hadde tiriltunge, rødkløversortene og alsikekløver betre utvikling enn kvitkløversortene. Av lusernesortene var sorten Ludvig den med best utvikling. Vinterert viste også middels god etablering.
NLR Agder
Summerred hos Sigrid Lunden i Bygland
Medlem
⋅ Frukt og bær

Felleovervåkning av skadegjørere i frukt og bær

Vi har hatt overvåkingsfeller i eple, morell og bringebær der vi ser på tettheten av skadegjørere i de forskjellige kulturene. I flere av kulturene var det lite og ingen angrep, mens det i bringebær var sto-re angrep av bringebærbarkgllmygg. Felleovervåking kan hjelpe oss med riktig sprøytetidspunkt for å holde kontroll på disse skadegjø-rerne.
NLR Agder
Baerutsikter
Medlem
⋅ Bær

2022 - årets nyheter og tips for bær og fruktprodusenter

Her finner du de viktigste nyheter om plantevern i frukt og bær, viktigheten av å kjøpe inn plantevernmidler og bladgjødslingsmidler til hele sesongen nå og hvordan vi skal forholde oss til de høye mineralgjødselprisene.
NLR Agder
Morellblomstring hos Asbjorn Akersmyr i Lyngdal
Medlem
⋅ Frukt og bær

Flekkvingefruktflua Drosophila suzukii

Vi har i flere år hatt overvåking av flua som legger egg og kan gi larver i modnende myke bær som jordbær, moreller, bringebær og bjørnebær. Tidligere års prøvinger har vist fare for larver i bær høstet etter 15/8 og faren øker jo seinere bærene modnes.
NLR Agder
Jordbaer sogne 2
Medlem
⋅ Frukt og bær

Remonterende jordbærsorter på tabletop i tunnel(2021)

De remonterende jordbærsortene Murano, Favori, Estavana og Delizzimo ble prøvd på tabletopsystem i substrat i plasttunnel. I 2021 forsøkshøstet vi hver mandag for å sjekke ut avling, bærstørrelse, smak og sortsegenskaper. Delizzimo kom totalt sett best ut med akseptabel avling og god smak på bærene.
NLR Agder
1 2 3