Med produksjonsklare planter av bringebær kan dyrkingen nå løftes opp i potter, såkalt substratdyrking av "long canes", eller langskudd på norsk. Produksjonsklare skudd pottes inn om våren, produserer bringebær en sesong, og "kastes" etter avsluttet høsting. I Europa er denne dyrkingsteknikken godt kjent og her i Norge kom flere produsenter i gang i 2017. Produksjonen foregår i tunnel/under tak og i potter med dyrkingssubstrat. Dette gir oss noen nye faglige utfordringer sammen-liknet med bringebærproduksjon i jord. Det er viktig å ha fokus på faktorer som plantekvalitet, innpotting, substrattype, vann-kvalitet, vannmengde, gjødsling, oppbinding og valg av sorter.

Plantekvalitet avgjørende

Langskuddene produseres i Nederland og tas inn på kjølelager om høsten, før import til Norge og levering til kunden om våren. Skuddene kommer i toliterspotter med substrat med 2-3 bringebærskudd per potte. Lengden på skuddene er 160-180 cm. Ved mottak av plantene er det viktig å undersøke skuddkvaliteten med hensyn til knoppkvalitet og gråskimmelangrep på skuddet. God kvalitet på langskuddene er helt avgjørende for et godt resultat med tilfredsstillende avlingsnivå på produksjonen.

Innpotting

Før skuddene settes ut i produksjonsanlegget pottes de opp i en større potte, 7,5-10 liter. Pottene med langskudd settes ut i rader på drillen som i en vanlig bringebærproduksjon med to rader per tunnel og med ca 10-12 skudd per meter rad, avhengig av tunnelbredde. På driller som er dekket av mypex må pottene stå på et underlag av for eksempel trelekter eller striper av grunnmursplast. Underlaget må gi god avrenning og luft til rotsystemet. God rotvekst er avgjørende for en god produksjon.

Substratet

Substratet som brukes for langskuddproduksjon er vanligvis en blanding av torv, kokos og perlite med 1/3 av hver, og dette kan kjøpes ferdigblandet.

Vannkvalitet og -mengde er viktig

Vannkvaliteten er svært viktig, da næringsinnholdet og pH i vanningsvannet kan påvirke hvordan opptaket av tilført gjødsel blir hos plantene. En råvannsanalyser av vannet er derfor nødvendig. I vann er det innholdet av bikarbonat (HCO3-), som er viktig. Bikarbonat er basisk, og hvis nivået er for høyt vil det bety at pH blir for høy, noe som hindrer opptak av næringsstoffer som jern og fosfor. Høyt bikarbonatnivå reguleres med tilsetting av syre til vanningsvannet. pH-nivået i substratet må kontrolleres ukentlig med målinger i avrenningsvannet fra potta for å sikre optimalt næringsopptak. Vannets naturlige ledningsevne/saltkonsen-trasjon (EC) må måles før produksjonen settes i gang. I produksjonsperioden må EC måles daglig på tilført næringsløsning og i avrenningsvannet fra plantene. For høy eller for lav EC kan skape problemer for optimalt næringsopptak i plantene.

Å ha god kontroll på forbruk og tilførsel av vann er avgjørende i denne produksjonen. Målet er å kunne produsere en rotmasse av friske hvite røtter, som sikrer et godt vann- og næringsopptak. Her må en tilføre så mye vann at plantene hele tiden har et overskudd som dreneres ut av potter. For å måle dette, settes det ut en tett bøtte eller et kar på utvalgte steder i anlegget som samler opp overskuddsvannet og dette måles flere ganger per døgn. Denne vannmengden, målt i prosent av tilført vann, skal være forskjellig i de forskjellige vekstfasene. Til langskuddproduksjon av bringebær i potter bør vi ha to drypp per potte som gir 25-30 ml vann per liter substrat per vanning som et utgangspunkt. Hyppigheten og lengden på vanning vil avhenge av innstråling, fordamping og temperatur.

Riktig gjødsling

Ledningsevnen (EC) i gjødselvannet (totalkonsentrasjonen av nærings-ioner i vannet) må kontrolleres jevnlig og det er normer for hvilket nivå EC bør ligge på i de ulike vekstfasene. For å holde kontroll på næringstilførselen bruker vi summen av EC-verdien i dryppvannet og fra dreneringsvannet. Ved begynnende rotvekst skal summen ligge på 2,5, mens ved begynnende høsting skal den opp på 4,0.

Næringsoppløsningen som kjøres ut til plantene gjennom vanningsvannet må løses opp i to eller tre kar hvor en blander i gjødselproduktet og får en stamløsning. Gjødselblandingen må porsjoneres ut fra ledetall, eller gjennom gjødselinjektor etter en gjødslingsplan. Prinsippet er å fokusere på vegetativ og generativ vekstfase. Planen for substrat-produksjon tar utgangspunkt i tilført mengde av hvert næringsstoff målt i ppm (parts pr. million), og tar også hensyn til innholdet av næringssalter i vanningsvannet (råvannet) som benyttes.

Oppbinding med nett

Langskuddene må ha oppbinding og det kan gjøres ved å henge opp et nett med rutestørrelse 15 x 15 cm. Nettet henges opp/rulles ut på hele skuddhøyden før lateralene begynner å strekke seg. Oppbindingen kan også gjøres med tverrtre i flere høyder hvor man fester tråder som støtter lateralene.

Aktuelle sorter

Det er flere sorter som brukes i denne produksjon, Tulameen, Glen Ample, Langorai Plus, Vajolet, Saphire m.fl. Tulameen kan regnes som hovedsort.

Langskuddbringebaer i vekst AV
Nyplanta langskuddbringebær hos Dybesland Gård i Brennåsen. Foto: Anne Vintland
Langskuddbringebaer i full vekst 1 AV
Langskuddbringebær i full vekst hos Dybesland Gård i Brennåsen. Foto Anne Vintland