Fastgjødsel – en ressurs

17.03.2018 (Oppdatert: 17.03.2018) Svein Lysestøl

Det er tilgang på rimelig kyllinggjødsel fra Rogaland. Dette kan være særlig aktuelt for bruk som har høye utgifter til mineralgjødsel. Ellers er det viktig å bruke utstyr som gir god spredning av fastgjødsla samt å spre i rett tid.

Det er viktig å spre fastgjødsla tidlig i sesongen . Foto Jan Karstein Henriksen

Særlig i vestre del av Agder er det blitt tilbudt rimelig kyllinggjødsel fra Rogaland. Prisene på gjødsla i vestre del tilsvarer ca. 50 kr per tonn. Spredekostnaden vil ofte være ca 40 kr per tonn, dvs. at total kostnad blir 90 kr per tonn.

Dette er gjødsel som har høy verdi av fosfor, og er derfor best egnet på jord med lave fosfortall. I forhold til spredearealkrav skal det maksimalt gis 3,5 kg fosfor per dekar per år. Dette tilsvarer ca. 0,5 tonn kyllinggjødsel per dekar. På arealer med svært lave fosfortall og i gjenlegg kan det være forsvarlig å øke gjødslinga utover dette nivået. I regneeksemplene nedenfor er det tatt utgangspunkt i potensial for sparing av mineralgjødselkostnader ved å erstatte mineralgjødsel med kyllinggjødsel. Det er tatt utgangspunkt i gjeldende gjødselpriser.

Eksempler på aktuell bruk av kyllinggjødsel

Ved bruk av mineralgjødsel i et gjenlegg med 2 slåtter vil gjødselkostnaden ligge på ca 450 kr/dekar. Dersom en alternativt bruker 1 tonn kyllinggjødsel og overgjødsler med Opti NS 27-0-0 vil kostnaden ligge på ca 130 kr/dekar, altså en innsparing på ca kr. 320,-.

 

På næringsfattig eng med lave fosfortall vil en kunne forsvare mer enn 3,5 kg fosfor/dekar/år. I hvert fall over noen år. En tommelfingerregel er at om en gir 2,5 kg fosfor utover plantens behov, vil P Al. Verdien i jorda stige med ca 2,5. For å kunne bruke rimelig N gjødsel må det være tilstrekkelig kaliummengde i husdyrgjødsla. 0,8 tonn kyllinggjødsel gir normalt tilstrekkelig kalium ved første gjødsling. En slik gjødsling kombinert med NK gjødsle 22-0-12 etter 1. slått vil koste ca 275 kr per dekar. Alternativ mineralgjødsling vil koste over 500 kr per dekar ved 2 slåtter. Mao vil gjødslinga kunne bli minst 230 kr rimeligere med bruk av kyllinggjødsel sammenligna med mineralgjødsel.

 

På næringsrik eng med P-Al tall på 15 eller mer vil det være vanskelig å forsvare mer fosfor enn normen tilsier (3,5 kg P). Om man begrenser seg til 0,5 tonn kyllinggjødsel vil man i vanlig eng måtte tilføre mer kalium ved f.eks bruk av NK gjødsel 22-0-12. Da vil sparepotensialet sammenlignet med mineralgjødsel reduseres til ca 170 kr per dekar. Likevel gir kyllinggjødsla en betydelig innsparing.

 

Der det er lite husdyrgjødsel gjerne også kombinert med store avstander fra gjødsellager til jorde (høye transportkostnader), vil det kunne være penger å spare på å erstatte mineralgjødsel med f.eks. kyllinggjødsel. På de bruk som allerede i dag har for mye gjødsel jfr spredearealkrav er dette naturlig nok uaktuelt. Det er veldig viktig at folk tenker over aktuelle mengder på egen gård ved bestilling. Mange er ikke klar hvor konsentrert vare kyllinggjødsla er.

 

Mye av jorda i Agder er næringsfattig med lave fosfortall. Bruk av fosforrik fastgjødsel kan være en mulighet for å rimelig bygge opp fosforreservene i jorda. En god næringstilstand i jorda vil være viktig for å kunne øke avlingene ved optimale forhold. En god næringsreserve i jorda med optimal pH vil kunne bidra til at plantene får et optimalt næringsopptak som igjen gir gode avlinger. Likevel skal en tenke på at noe av fosforet som tilføres jorda kan være tungt tilgjengelig for plantene. Likevel vil det ved svært lave P Al tall i jorda (1-5) antas å være positivt å øke fosfornivået i jorda.

 

Spredning av fastgjødsel

Fastgjødsla er viktig å spre tidlig i sesongen på eng eller i gjenlegg/åker. Det kan være utfordring å spre på sommeren under tørre forhold. Det kan derfor være svært aktuelt å kun bruke denne type husdyrgjødsel på våren.

 

Dersom ikke fastgjødsla brukes i gjenlegg, er det svært avgjørende for enga at en har en jevn spredning av gjødsla. Til dette kreves at en har mulighet til å leie eller eie effektivt og godt spredeutstyr. Det er få som har tilstrekkelig mengde fastgjødsel til å forsvare kjøp av godt fastgjødselutstyr. Det mest aktuelle for de fleste vil være å leie tilgjengelig kapasitet.

 

 

Vi hjelper deg gjerne med vurderinger!

Ta gjerne kontakt med en rådgiver dersom du ønsker å vurdere å redusere mineralgjødselkostnadene ved å ta i bruk aktuelle organiske gjødseltyper.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.