Hva er biogass?

Biogass oppstår ved naturlig nedbryting av organisk materiale under lufttette forhold. Denne energirike gassblandingen kan brukes til kraft – og varmeproduksjon eller drivstoffproduksjon. Ofte brukte materialer for gassproduksjon er

  • Husdyrgjødsel
  • Restråstoffer som fiskeslam eller dødfiskensilasje
  • Avløpsslam
  • Husholdningsavfall

Etter nedbrytingen av disse materialene oppstår det et annet sluttprodukt, biorest. Bioresten kan fort kan ansees som et verdifullt gjødslingsmiddel, anvendbar i land – og hagebruk eller i privat hage. I ubehandlet form er denne flytende, men kan med diverse etterbehandlinger være ei salgsvare både i tørt format og tilrettelaget for det enkelte bruksområdet.

En kompleks stamme av forskjellige mikroorganismer spiser materialet og promper ut metan (CH4). Metan er en klimagass, som er luktfri, antennbar og er en attraktiv energikilde. Alt etter hvilke substrater som brukes til biogassproduksjon er metaninnholdet i rågassblandingen mellom 50 % og 70 %. Andre gasser i blandingen er CO2, svovel – og nitrogenforbindelser og vann.

Hvordan lages det biogass?

Biogass oppstår i en lufttett gjæringsprosess, det vil si uten tilgang til luft. I en såkalt reaktor vil mange mikroorganismer under fuktige og varme forhold bryte ned substratene til råbiogass. Om biogass skal bli et ekte alternativ til naturgass skal CO2 og vanndamp skilles i fra rågassen. Etter en prosesskjede kan biogass, enten i komprimert eller flytende form, inneholde opptil 99 % metan og kan brukes som drivstoff.

Inneliv i reaktoren
Inneliv i reaktoren. Foto: Wolfgang Dohrn

Hvordan kan biogass brukes til energiproduksjon?

Råbiogassen kan gjennom gassmotorer/turbiner foredles til strøm, mens overskuddsvarmen fra forbrenningen kan ledes videre til vannbåren varme. På den enkle måten kan gassen brukes som direkte og rask energikilde. Biogassanlegg som ikke ha en egen oppgraderingsenhet for gass kan komprimere gassen og frakte denne i flak til et oppgraderingsanlegg for drivstoffproduksjon.

Fordeler og ulemper

Biogass kan brukes til mange nyttige energiformål. Det skal nevnes at det frigjøres CO2 under produksjonen, men denne CO2 har plantene (eller andre substrater) tatt i fra lufta i vekstperioden og bundet i seg. Derfor kan biogass ansees som viktig brikke i miljøvennlig og bærekraftig energiforsyning.

Bioresten kan brukes som gjødsel. Samtidig fremmer bruk av restråstoffer sirkulærøkonomien, som til slutt gir gode miljøeffekter og fører til mindre bruk av fossile energi.

Fleksibiliteten av biogassanlegg kan også føre til en desentral energiproduksjon. I utkantstrøk vil dette kunne føre til nye arbeidsplasser, bedre energiforsyning eller nye inntekter.

Punktvise utslipp av ammoniakk eller H2S kan gi luktplager. Transporten rundt et anlegg kan føre til mer trafikkstøy. Her vil god planlegging og prosjektering i tillegg til pålitelige konstruksjoner og jevnlig vedlikehold gi grunnlaget for minst mulig belastning for nærmiljøet. Diverse regelverk sikrer og regulerer kvaliteten på inngangssubstratene og bruk av sluttproduktene.

Hvilken rolle spiller biogassproduksjon for landbruket?

Når husdyrgjødsel lagres over flere måneder, vil det oppstå metanutslipp fra lagret. For å unngå dette kan bruk av husdyrgjødsel i et biogassanlegg være et sentralt tiltak for å tilpasse seg fremtidige klimakrav. Samtidig vil bruk av sluttproduktene føre til mulige biinntekter eller nyskaping i en lokal verdikjede. Husdyrgjødsel i seg selv er ei god gjødsel. Hvis man i tillegg vil utnytte energien som sitter i denne er bruk av denne i et biogassanlegg absolutt en vei å gå.

Biogassanlegg i Hustadvika. Foto: Wolfgang Dohrn
Biogassanlegg i Hustadvika. Foto: Wolfgang Dohrn