Avlingssvikt i åkervekster

04.10.2018 (Oppdatert: 04.10.2018) Sigbjørn Leidal

Mindre enn 70 % av gjennomsnittsavling kvalifiserer til erstatning for avlingssvikt. Korn høstet til grønnfôr 6.-16. juli, kan erstattes som grovfôr salgsproduksjon.

Har du avlingsskade? Søk erstatning innen 31.oktober. Foto: Sigbjørn Leidal

Gjennomsnittsavling

I åkervekster beregnes gjennomsnittsavlingen ut fra dokumentert solgt avling av den enkelte vekst de siste 6 år, sett i forhold til det areal man har søkt arealtilskudd for de tilsvarende år. Man kan stryke året med lavest avling. Det er viktig å korrigere for uttak av egne settepoteter eller eget såkorn, slik at gjennomsnittsavlingen blir høyest mulig. Kun unntaksvis benyttes normavlinger i salgs-produksjoner. Bruk som er i etableringsfase og derfor ikke har historiske avlinger å vise til vil kunne få beregnet en gjennomsnittsavling.

 

Erstatningsberegning

Erstatningen per vekst beregnes som skadeårets areal i dekar multiplisert med brukets gjennomsnittsavling for veksten i kg per dekar. Deretter trekkes 30 % egenrisiko, skadeårets avling i kg og avlingssvikt som ikke er klimabetinget (i år blir alt godkjent som tørkeskade). Denne summen multipliseres med fastsatt sats for veksten i kr per kg.

 

 

Tabell: Gjeldende satser for et utdrag vekster i vårt område.

Vekst

Sats, kr/kg

Vekst

Sats, kr/kg

Vekst

Sats, kr/kg

Bygg

2,40

Potet, industri

2,60

Sylteagurk

7,10

Havre

2,25

Potet, spesial (tidlige, m.fl.)

5,40

Gulrot, konsum

4,10

Raigrasfrø

15,40

Hodekål, konsum

5,70

Moreller

59,-

Timoteifrø

28,-

Hodekål, industri

2,20

Jordbær, konsum

48,-

Potet, konsum

3,40

Rødbeter, industri

2,00

Bringebær, konsum

69,-

 

Krisepakka som ble fremforhandlet mellom næringsorganisasjonene og staten i august inneholder ikke vesentlige ytelser til produsenter med åkervekster. Unntaket er et flatt ekstratilskudd på 500 kr per dekar grønnsaker og en generell økning av makstilskudd til 1,5 mill. kr per vekstgruppe. Det er for øvrig mulig å søke om forskudd på inntil 70 % av erstatningen.

 

Korn som ble slått til grønnfôr

Kornåkre som ble tresket blir behandlet som de andre salgs-produksjonene. For korn som ble slått til grønnfor i perioden 6.-16. juli kan man velge om man vil søke erstatning i vekstgruppe korn eller vekstgruppe grovfôr (salgspro-duksjon). Årsaken til dette er at staten ga forskjellige signaler i denne perioden. De fleste korndyrkere har ikke tall for salgsproduksjon av grovfôr. Det er derfor åpnet for at man kan bruke normavling for «andre grovfôrvekster» ved beregning av erstatning i vekstgruppe grovfôr. For de aller fleste slår dette gunstig ut sammenlignet med å få erstatningen beregnet i vekstgruppe korn.

 

 

Tabell: Beregning av erstatningsutbetaling per daa for korn til grønnfôr 6.-16- juli.

Avling

0,5 rundball/daa

0,75 rundball/daa

1,0 rundball/daa

1,25 rundball/daa

Gj.snitt, kg korn

Korn

Grovfor

Korn

Grovfor

Korn

Grovfor

Korn

Grovfor

300

331

916

245

772

158

628

72

484

350

415

916

329

772

242

628

156

484

400

499

916

413

772

326

628

240

484

450

583

916

497

772

410

628

324

484

 

Tabellen viser at for alle gitte kombinasjoner av gjennomsnitts-avlinger korn og årets avling av rundballer korngrønnfôr, gir det størst erstatningsutbetaling å søke om erstatning i vekstgruppe grovfôr salgsproduksjon. Forskjellen er spesielt stor for bruk med lave gjennomsnittsalinger korn.

 

Erstatningssøknad

Selve søknaden kan fylles ut manuelt og leveres kommunen, men de fleste vil søke elektronisk via Altinn. Under «skadeårsak og skadebilde» er det tilstrekkelig å henvise til tørken, og om man ikke har en helt spesiell situasjon på sitt bruk, kan man trygt anslå at 100 % av avlingssvikten skyldes tørke/klimatiske forhold. For korn-bruk uten tidligere salg av grovfôr brukes normavling «andre grovfôr-vekster». I alle våre kommuner er dette 430 forenheter melk (FEm). Satsen for erstatningsberegningen er imidlertid fastsatt per kg høy, og korngrønnfôret må omregnes til kilo høy. Vedtatte satser er 1,6 kg høy per FEm. Dette brukes først til beregning av normavling: 430 FEm x 1,6 kg høy/FEm = 688 kg høy, deretter til å beregne årets avling. Om avlingen er 1 rundball korngrønnfôr per daa, tilsvarer det 144 FEm per daa. Omregnet til kg høy blir det 230 kg per daa. Ved beregning av erstatning blir det brukt en fast pris på 2,50 kr per kilo høy.

 

To fakturaer ved slått på rot

Til slutt i søknaden er det viktig å legge ved dokumentasjon på oppnådd avling i antall rundballer. Salg skal dokumenteres med kopi av faktura. Hvis kjøper av rundballene er den samme som har slått, presset og pakket må det vedlegges to fakturaer. Først en faktura fra kjøper til selger på arbeidet som er utført med angivelse av antall rundballer. I tillegg må det vedlegges faktura fra selger til kjøper på et beløp som dekker både arbeidet som er utført og avtalt fôrpris for det samme antall rundballer. Arealet som oppgis skal samsvare med det arealet man søker arealtilskudd for i årets søknadsomgang, med frist 15. oktober.

 

Ta fôrprøver

I følge innhentede opplysninger, ble det slått ca 2500 dekar korn til grønnfr på Agder i sommer. Dette har bidratt til ca 2500 rundballer grønnfôr. Vi har foreløpig bare mottatt et par fôrprøver, og disse tyder på et høyere næringsinnhold enn «Statens satser». Rapporter fra husdyrprodusenter som har brukt dette fôret til melkekyr, tyder på tilfredsstillende næringsinnhold. Staten krever ikke dokumentasjon av vekt og fôrenheter per rundball i forbindelse med erstatningsutmålingen. For å gi en større sikkerhet ved verdifastsetting ved kjøp og salg anbefaler vi likevel å ta fôrprøver, og å veie et representativt utvalg rundballer.

 

Dersom det ble sådd raigras, eller andre grønnfôrvekster etter at kornet ble slått, skal ikke avlingen av denne etterslåtten tas med under beregning av skadeårets avling. Det er likevel et krav at det er kornprodusenten som disponerer arealet 1. august. Dette er en forutsetning for å få arealtilskudd for korn.

Erstatningsordningen

Erstatningsordningen forutsetter at det er en klimatisk skade som er årsak til avlingssvikten. Tørken i sommer er definert som en slik klimatisk skade. Ordningen omfatter følgende vekstgrupper:

korn, frukt, bær, potet og grønnsaker

I vekstgruppe korn inngår bl.a. engfrø til modning. Vekstgruppe grønnsaker inneholder alle grønnsakskulturer. I praksis betyr dette at et bruk som har oppnådd normale potetavlinger likevel vil kunne få full erstatning for avlingssvikt i korn, men om bruket samtidig har normalavling av engfrø vil dette påvirke erstatningen for kornet.

 

Les også artikkel om erstatning for vekstgruppen GROVFORFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.