Lokale

Økte priser på mineralgjødsel

Prisene på mineralgjødsel har steget betydelig nå på nyåret. Det kan lønne seg å bruke tilbudskampanjer som kommer utover våren.

Les mer ›

Snart tid for gjødslingsplan

Gjødslingsplanen skal være et viktig arbeidsredskap for den enkelte bonde i tillegg til at planen skal tilfredsstille myndighetens krav.

Les mer ›

Ambisjonene er å øke ammekutallet med 1000 mordyr

Storfekjøttforbruket i Norge øker, og underskuddet importeres både fra Europa og Afrika. 22% av storfekjøttet som ble solgt i Norge i 2016 var importkjøtt!

Les mer ›

Økt grøftetilskudd fra 1. juli i år

Lønnsomheten ved grøfting bør vurderes mot høyere avling, bedre driftsmessige forhold, økt fleksibilitet i bruk av jorda og erosjonsfare.

Les mer ›

Endringer i tilskudd

Prioritering av distrikt, grovfôrkrevende produksjoner særlig melk og storfe, små- og mellomstore bruk og beiting på utmark er hovedtrekkene fra årets jordbruksforhandlinger

Les mer ›

Store variasjoner i næringsinnhold i husdyrgjødsel

Næringsinnhold i husdyrgjødsel har endret seg på grunn av endret drift over tid. Løsdrift, høyere ytelse, endrede fôrrasjoner og lagring i utekummer påvirker dette.

Les mer ›

Kalkleverandører og kalktyper 2017

Næringsopptaket hos plantene vil normalt bedres som føle av kalking, og dette gir normalt grunnlag for avlingsøkning.

Les mer ›

Drenering

Grøfting av hele arealet på nytt er en kostbar løsning. Mye kan gjøres ved godt og jevnlig vedlikehold. Avgrensa problemer kan løses ved punkttiltak eller avskjæringsgrøfter.

Les mer ›

Været i vekstsesongen 2013

Temperaturen var lavere enn normalen på samtlige målestasjoner i april. Fra juli til oktober var temperaturen på samtlige målestasjoner høyere enn normalen.

Les mer ›

Været i vekstsesongen 2011

Svært varm april, normal mai, juni litt over normalen, juli godt over normalen, august noe over normalen og varm september og oktober.

Les mer ›

Bedre bunnlinje

Rådgivingstilbudet "NLR BedreBunnlinje" er til deg som ønsker fokus på bedre produksjonsresultat og bedre økonomi.

Les mer ›

Fotråte - et velferdsproblem

Fotråte er en svært smittsom infeksjon i klauvene som rammer sau, geit og storfe. Husdyr i et varmt, fuktig miljø er mest utsatt. Sjukdommen er meldepliktig og medfører offentlige restriksjoner.

Les mer ›

Rådgivingstilbud mekaniserings- og økonomiprogrammer

Landbruksrådgiving Agder har utviklet flere beregningsprogrammer innen mekaniseringsøkonomi og produksjonsøkonomi.

Les mer ›

Næringsinnhold i husdyrgjødsel

Nye husdyrgjødselprøver er sammenlignet med verdiene i Skifteplan. Innhold av kalium og nitrogen i storfégjødsel er høyere på Jæren og lavere på Agder.

Les mer ›

Grøfting

Billige rør og små dimensjoner har kortest levetid. Bruk godt filtermateriale. Beskytt rørene mot trykkskader. Singelsluk er velegnet for å fjerne overflatevann i søkk på jordet.

Les mer ›

Faddersauer på Sukkertoppen

Hva gjør du når landskapet gror igjen, og det tradisjonelle husdyrholdet opphører?

Les mer ›

Nydyrka jord trenger mye kalk og næring

Det er ekstra stort behov for kalk, fosfor, kalium og kobber.

Les mer ›

Biogass- en ny næringsgren

Forutsetninger for at investering i gårdsbasert biogassanlegg kan være aktuelt: Sikker avsetning på energi, også i sommerhalvåret.

Les mer ›