Lokale

Sikori - en spennende vekst til sluttfôring av lam

Sikori har høyt innhold av protein og mineraler. Dessuten ser det ut som sikori har en antiparasittær virkning på innvollssnyltere på sau. Tilsammen gir dette en økt tilvekst på lamma.

Les mer ›

Nytt om økologisk før sesongen

Nytt økologisk regelverk blir sannsynligvis gjeldande i løpet av mars 2017. Og det er fleire nyhende for året på økologiske driftsmiddel, som til dømes Polysulphate.

Les mer ›

Regelverksendring i økologisk sauehold

Norsk Landbruksrådgiving og NORSØK arbeider i disse dager med å finne gode og rimelige løsninger for å innfri EUs krav om tett og trekkfri liggeplass for sau, i økologisk drift.

Les mer ›

Det som er grønt, økologisk og ekte

Stina og Sigbjørn Lorås Hessaa har flytta heim til hans odelsgård på Agder for å drive økologisk.

Les mer ›

Spennende økologi på Silkebekk

Svein Erik Scheie og Ingrid Himberg har nettopp flytta inn på Silkebekk gård som er under omlegging til økologisk drift.

Les mer ›

økologisk landbruk - status og utvikling

Det er i dag omkring 2600 økologiske gårdsbruk i Norge og 90 av disse er på Agder. Det betyr at 5,6 % av jordbruksarealet i Norge, og 6 % på Agder drives økologisk.

Les mer ›

Været i vekstsesongen 2013

Temperaturen var lavere enn normalen på samtlige målestasjoner i april. Fra juli til oktober var temperaturen på samtlige målestasjoner høyere enn normalen.

Les mer ›

Kløver og kalium

Det er ingen utslag i avling for kaliumgjødsling i gjenleggsåret, og heller ikke forskjell når det gjelder rødkløversorter.

Les mer ›

Belgvekster på Bjåen

Luserne overvintra svært dårlig, mens de andre frøblandingene med 10-20% kløver har gitt jevn og god avling i to engår. Kløver-andelen har gått betydelig ned i andre engår.

Les mer ›

Sorter og dyrkingssystem i økologisk jordbærdyrking

Utviklingsprosjektet ”Lønnsom, sikker kvalitetsproduksjon av økologiske jordbær” er nettopp avsluttet. Det er utført 17 forsøk på Sørlandet i løpet av seks år i to fulle omløp i årene 2007 – 2012.

Les mer ›

Settepotetstørrelse og setteavstand i Arielle, økologisk

På dette økologiske feltet gir tidligsorten Arielle høyest totalavling ved kort setteavstand og store settepoteter. Dette gjelder også salgsavlingen der denne kombinasjonen gir en avlingsverdi på 23.

Les mer ›

Belgvekster på Bjåen

NLR Agder v/Inger Birkeland Slågedal Luserne overvintra svært dårlig. De andre frø-blandingene med 10-20 % kløver ga god avling.

Les mer ›

Organisk handelsgjødsel

Marihønegjødsel kommer best ut avlingsmessig av de organiske handelsgjødselslagene. Helgjødsel 18-1-10 gir den rimeligste meravlingen, men Marihøne Pluss 8-4-5 er ikke mye dyrere.

Les mer ›

Spredemetoder og gjødselvirkning

Storskalaforsøket i økologisk kløvereng med ulike spredemetoder og gjødselmengder ga ikke noe entydig resultat, men registreringene viser at nedlegging og stripespredning gir bedre avling enn fanespredning.

Les mer ›

Fiberduk og insektduk i økologisk jordbær

Fiberduk har som forventet gitt tidligere avling og noe redusert bærstørrelse.

Les mer ›

Gjødsling i økologiske gulrøtter

Et ujevnt felt gjør resultatene usikre, men det ser ut til at desto større gjødselmengde, jo mer avling og større rot.

Les mer ›

Planlegg næringsstoffbalanse

Alle gardsbruk med eit visst produksjonsomfang er pålagd å ha gjødslingsplan. Plan for gjødsling blei innført for å ha kontroll med dei viktigaste næringsstoffa i jordbruket.

Les mer ›

Lønnsom setteavstand

Tidligsorten Arielle gav størst totalavling ved kort setteavstand og store settepoteter i feltforsøk i Grimstad. Denne kombinasjonen gav også størst salgsavling, og dermed høyest avlingsverdi.

Les mer ›

Stor avling med erter som dekkvekst

Grønnfôrert gir stor avling og god fôrkvalitet. Ert tilhører belgvekstene som lager sitt eget nitrogen, og derfor trenger lite gjødsel.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side