Lokale

Drenering

23.08.2016 (Oppdatert: 27.04.2018)

Mye kan gjøres ved godt og jevnlig vedlikehold. Avgrensa problemer kan løses ved punkttiltak eller avskjæringsgrøfter. Men av og til er det behov for å grøfte hele arealet på nytt.

Les mer ›

Stell av beite

22.03.2018

Beite er en svært viktig ressurs i husdyrproduksjonen. Med godt stell av beite kan man oppnå en svært god tilvekst på lam og kalver, samt opprettholde god melkeproduksjon hos mordyra.

Les mer ›

Nydyrking er lønnsomt

22.03.2018

Mange kommuner, spesielt i indre Agder, har registrert økning i søknader om nydyrking. Årsakene kan være ulike, men en viktig faktor er at mange store driftsenheter har basert seg på leiejord.

Les mer ›

Drenering

16.03.2018

Begrepet drenering omfatter mange ulike tiltak for å fjerne vann, både fra overflate og i jorda. Profilering, åpne eller lukka grøfter, er ofte det mest aktuelle.

Les mer ›

Oppsummering av jordprosjektet

13.10.2017 (Oppdatert: 13.10.2017)

Grubbing bedrer infiltrasjonen i jorda, men gav ingen avlingsøkning i potet. I feltene på grasmark ga jordpakking redusert avling i 2016, spesielt kombinasjonen høyt luftrykk og høy vekt.

Les mer ›

Økt grøftetilskudd fra 1. juli i år

22.08.2017 (Oppdatert: 22.08.2017)

Lønnsomheten ved grøfting bør vurderes mot høyere avling, bedre driftsmessige forhold, økt fleksibilitet i bruk av jorda og erosjonsfare.

Les mer ›

Regionalt miljøprogram (RMP)

23.05.2017

Sannsynligvis vil søknadsfristen for RMP bli samtidig med søknadsomgang 2 med frist 15. oktober.

Les mer ›

Været i vekstsesongen 2013

11.02.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Temperaturen var lavere enn normalen på samtlige målestasjoner i april. Fra juli til oktober var temperaturen på samtlige målestasjoner høyere enn normalen.

Les mer ›

Økologisk kultur på Koltur

28.09.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Gardsdrifta på den vesle øya Koltur er den einaste med økologisk godkjenning på Færøyane.

Les mer ›

Skjøtsel i et verneområde

28.09.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Kulturlandskapet er i ferd med å gro igjen mange steder. Det gjør Norge fattigere, både visuelt og sett med biologiske briller.

Les mer ›

Kulturlandskapsdag i Songdalen

28.09.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Vern av Songdalselva sett i forhold til fornuftig skjøtsel. Songdalselva ble freda i 1993.

Les mer ›

Biologisk arvesølv

28.09.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Den norske rødlista over sjeldne og trua arter, inneholder mange planter som før var vanlige i slåtte- og beitemark. Solblom er en plante som fortrenges på grunn av moderne jordbruksdrift.

Les mer ›

Songdalselva

20.02.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Prosjekt Songdalselva

Les mer ›

Faddersauer på Sukkertoppen

03.10.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Hva gjør du når landskapet gror igjen, og det tradisjonelle husdyrholdet opphører?

Les mer ›

Den kreative bonden - Faddersauer på Sukkertoppen

09.09.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Hva gjør du når landskapet gror igjen, og tradisjonelt husdyrhold opphører?

Les mer ›

Restaurering av steingjerder

17.08.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Steingjerdene er en viktig del av kulturlandskapet, både som kulturminne og ved at de forsterker landskapsopplevelsen. I tillegg har de verdi for biologisk mangfold.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.