Lokale

Oppsummering av jordprosjektet

Grubbing bedrer infiltrasjonen i jorda, men gav ingen avlingsøkning i potet. I feltene på grasmark ga jordpakking redusert avling i 2016, spesielt kombinasjonen høyt luftrykk og høy vekt.

Les mer ›

Økt grøftetilskudd fra 1. juli i år

Lønnsomheten ved grøfting bør vurderes mot høyere avling, bedre driftsmessige forhold, økt fleksibilitet i bruk av jorda og erosjonsfare.

Les mer ›

Regionalt miljøprogram (RMP)

Sannsynligvis vil søknadsfristen for RMP bli samtidig med søknadsomgang 2 med frist 15. oktober.

Les mer ›

Drenering

Mye kan gjøres ved godt og jevnlig vedlikehold. Avgrensa problemer kan løses ved punkttiltak eller avskjæringsgrøfter. Men av og til er det behov for å grøfte hele arealet på nytt.

Les mer ›

Været i vekstsesongen 2013

Temperaturen var lavere enn normalen på samtlige målestasjoner i april. Fra juli til oktober var temperaturen på samtlige målestasjoner høyere enn normalen.

Les mer ›

Økologisk kultur på Koltur

Gardsdrifta på den vesle øya Koltur er den einaste med økologisk godkjenning på Færøyane.

Les mer ›

Skjøtsel i et verneområde

Kulturlandskapet er i ferd med å gro igjen mange steder. Det gjør Norge fattigere, både visuelt og sett med biologiske briller.

Les mer ›

Kulturlandskapsdag i Songdalen

Vern av Songdalselva sett i forhold til fornuftig skjøtsel. Songdalselva ble freda i 1993.

Les mer ›

Biologisk arvesølv

Den norske rødlista over sjeldne og trua arter, inneholder mange planter som før var vanlige i slåtte- og beitemark. Solblom er en plante som fortrenges på grunn av moderne jordbruksdrift.

Les mer ›

Songdalselva

Prosjekt Songdalselva

Les mer ›

Faddersauer på Sukkertoppen

Hva gjør du når landskapet gror igjen, og det tradisjonelle husdyrholdet opphører?

Les mer ›

Den kreative bonden - Faddersauer på Sukkertoppen

Hva gjør du når landskapet gror igjen, og tradisjonelt husdyrhold opphører?

Les mer ›

Restaurering av steingjerder

Steingjerdene er en viktig del av kulturlandskapet, både som kulturminne og ved at de forsterker landskapsopplevelsen. I tillegg har de verdi for biologisk mangfold.

Les mer ›