Lokale

Ulik N - gjødsling og gjødslingstidspunkt til hestefôr

Det var ingen forskjell i avling på 1. slåtten, men på 2.slåtten ga tidlig gjødslingstidspunkt større avling enn sen gjødslingstidspunkt. Sterk N-gjødsling ga mer avling enn svak N-gjødsling.

Les mer ›

Strandtorn på Lista

Fôrproduksjonen på eng med strandtorn uten bruk av mineralgjødsel er, etter 3 år uten kunstgjødsling, på 162 FEm per dekar. Fôrproduksjonen i 2013 viste som ventet en økning ved økt avstand fra sjøen.

Les mer ›

Kalium og kløver i økologisk engdyrking

På kaliumfattig jord gir ekstra tilførsel av kalium økt grovfôravling. Frø-blandinga med den tetraploide kløversorten Reipo ga større avling enn frøblandingene med de diploide sortene Lea og Nordi.

Les mer ›

Ugrassprøyting i gammel eng

Året etter sprøyting av gammel eng med mye hundekjeks, er det bare Mekoprop som har gitt vesentlig reduksjon i ugrasmengden.

Les mer ›

Husdyrgjødselspredning og høsteteknikk

Ulike spredemetoder for husdyrgjødsel ga lik avling, men gjæringskvaliteten i fôret var bedre etter nedlegger enn etter fanespreder og stripespreder.

Les mer ›

N-gjødsling til rødkløvereng i intensiv drift

Dobbel såmengde av kløver har ikke økt andelen kløver i enga tilsvarende. På Sira har kløverandelen blitt mye redusert i andre engår på grunn av vanskelige overvintringsforhold.

Les mer ›

Storfegjødsel + mineralgjødseltillegg til eng

På feltet i Åmli var det avlingsøkning for tilleggsgjødsling med nitrogen, men det var ikke sikker forskjell mellom gjødselslagene. Opti-KAS 27-0-0 kom ut med rimeligst meravling per kg tørrstoff.

Les mer ›

Biokompost fra IRS Miljø

Denne biokomposten bør først og fremst betraktes som et jordforbedringsmiddel. Den tilfører organisk materiale, en rekke makro- og mikronæringsstoffer og hever pH.

Les mer ›

Nydyrka jord trenger mye kalk og næring

Det er ekstra stort behov for kalk, fosfor, kalium og kobber.

Les mer ›

Husdyrgjødsel om våren

Når snøen og telen er vekk og det er kjørbare forhold, kan en kjøre ut husdyrgjødsla. Det er viktig å bruke husdyrgjødsla slik at det blir minst mulig tap av næringsstoffer og lite kjøreskader.

Les mer ›

Forsøk med organisk handelsgjødsel

Det er nå flere slike produkter på markedet, og når de kan konkurrere i virkning, brukerkvalitet og pris, så er disse interessante. Det er også positivt at en slik kan utnytte ressursene bedre.

Les mer ›

Svovel til eng om våren er oftest lønnsomt

På mye av jorda i Vest-Agder vil det være lønnsomt å bruke mineralgjødsel med svovel til eng om våren. Forsøk på 1990-tallet ga sikre meravlinger på ca 9 % for å tilføre svovel.

Les mer ›