Lokale

Sikori, spennende beiteplante som øker tilveksten på lamma

Sikori er en ny og interessant fôrvekst, fordi den gir raskere tilvekst på lam i forhold til beiting på tradisjonelle beiteblandinger.

Les mer ›

Frøblandinger til sauebeite og slått

Frisk hundegras i reinbestand ga størst totalavling. Den ga også størst av-ling på vårbeite og høstbeite, mens det var hundegrasblandinga som ga størst slåtteavling.

Les mer ›

Ulike frøblandinger til hest

Det var ingen sikker forskjell i avling mellom de ulike frøblandingene i 1.slått og summen av 1. og 2. slått, men i 2.

Les mer ›

Belgvekster på Bjåen

Luserne overvintra svært dårlig, mens de andre frøblandingene med 10-20% kløver har gitt god avling de to første engåra, og mindre det tredje året. Kløverandelen gikk ned i andre engår.

Les mer ›

Bladfaks i blanding med Hykor og Kora

I første slått dominerte bladfaks på de fleste ledd der den var sådd med minst 50% andel, og andelen bladfaks ble redusert fra første til andre slått.

Les mer ›

Kalium og kløver i økologisk engdyrking

På kaliumfattig jord gir ekstra tilførsel av kalium økt grovfôravling. Frø-blandinga med den tetraploide kløversorten Reipo ga større avling enn frøblandingene med de diploide sortene Lea og Nordi.

Les mer ›

Økonomiske effekter av erter og kløver i gjenlegg og eng

Det er utført feltforsøk og registreringer med belgvekster i gjenlegg og eng i flere år på Sørlandet.

Les mer ›

Bladfaks i blandinger med Hykor og Kora

Resultater fra forsøk med bladfaks i blandinger med Hykor raigsvingel og Kora strandsvingel finner du ved å følge linken her:

Les mer ›

Hykor raisvingel + kløver sammenlignet med Spire Surfôr Normal

Hykor raisvingel + kløver klarte seg bra i 1. slått på myr, 275 m o.h. I 1. slått var det likevel noe mindre avling enn med Spire Surfôr Normal. Kvaliteten var likevel høyere enn Spire Surfôr Normal.

Les mer ›

Timoteisorter

I alle tre engår er det Grindstad og Lidar som gir størst avling både ved to og tre slåtter. Sett under ett for alle forsøk er det fortsatt Grindstad som ligger et lite hakk foran.

Les mer ›

Belgvekster på Bjåen

NLR Agder v/Inger Birkeland Slågedal Luserne overvintra svært dårlig. De andre frø-blandingene med 10-20 % kløver ga god avling.

Les mer ›

Forsøk med timoteisorter

Les resultatene etter forsøk med timoteisorter

Les mer ›