Lokale

Tid for å sjekke gjødslingplanen

Ta kontakt med en rådgiver dersom du trenger gjødslingsplan tidlig, skal forandre noe i eksisterende plan, eller trenger gjødslingsfaglige råd.

Les mer ›

Fôring av ammeku

Dette året har mange fått et fôr med låg konsentrasjon som følge av utsett haustetid.

Les mer ›

Vedlikehold og lagring av maskiner

Godt vedlikehold, god rengjøring og lagring under tørre forhold er viktig for å sikre god funksjon, lite verditap og lang levetid på maskiner og maskinkomponenter.

Les mer ›

Allerede stor respons

Storfekjøttprosjektet som nylig startet, omfatter alle storferaser og bruksstørrelser på Agder.

Les mer ›

Ambisjonene er å øke ammekutallet med 1000 mordyr

Storfekjøttforbruket i Norge øker, og underskuddet importeres både fra Europa og Afrika. 22% av storfekjøttet som ble solgt i Norge i 2016 var importkjøtt!

Les mer ›

Økt grøftetilskudd fra 1. juli i år

Lønnsomheten ved grøfting bør vurderes mot høyere avling, bedre driftsmessige forhold, økt fleksibilitet i bruk av jorda og erosjonsfare.

Les mer ›

Teknikktips til slått av hestefôr

Til hest ønsker man som regel et fôr med relativt lavt innhold av energi og protein, og mye fiber.

Les mer ›

Teknikktips til slåtten

Husk å ha utstyret i orden, når du setter i gang. Forsinkelser midt under slåtten er til mye større bry enn det arbeid det ligger i å være godt forberedt.

Les mer ›

Lønnsom og miljøvennlig husdyrgjødselspredning

En god tilpassing av utstyr i forhold til gårdens størrelse, jord og arrondering gir god økonomi. Det er mest motiverende å gjennomføre miljøtiltak som også svarer seg økonomisk.

Les mer ›

Sikori - en spennende vekst til sluttfôring av lam

Sikori har høyt innhold av protein og mineraler. Dessuten ser det ut som sikori har en antiparasittær virkning på innvollssnyltere på sau. Tilsammen gir dette en økt tilvekst på lamma.

Les mer ›

Gjødsling lite og ofte på beite

Beite i vårt område betyr både fulldyrka arealer med stort avlingspotensiale og kulturbeite i vekslende terreng med eller uten mulighet for kjøring.

Les mer ›

Etablering av nytt gjenlegg

Det er mye fokus på hvordan vi får opp avlingene på jordene. Enga må bestå av veletablerte kulturplanter. Eldre eng med lite kulturplanter gir lavere avling.

Les mer ›

Vi trenger mer kjøttproduksjon på storfe!

Det er stort behov for mer kjøttproduksjon på storfe. Denne produksjonen må også bli lønnsom selv om det bygges ny driftsbygning.

Les mer ›

Kalking om høsten

Ved gode kjøreforhold kan en kalke om høsten. Lave pH-verdier gir redusert avling. Benytt en periode med oppholdsvær til å kalke arealer som har behov.

Les mer ›

Drivende temperaturer - rivende utvikling i graset

Temperaturen er den viktigste enkeltfaktor for utviklingen i graset.

Les mer ›

Brukserklæring for bruk av Matrigon 72 SG mot tistel i grasmark

Matrigon 72 SG har 7 dagers sperrefrist. Bruk 50 ml Renol pr daa i blandingen for bedre virkning.

Les mer ›

Husk å få Brukserklæring for Off-Label bruk av Ally SX i eng og beite

Off-label etikett får du enkelt ved å henvende deg til NLR Agder.

Les mer ›

Beite – en viktig ressurs på gården

Gjødsle i forhold til beitestrategi og vær bevisst på hva en vil ha ut av beitet.

Les mer ›

Rug til intensive beiter for melkeku

I Danmark har rug blitt brukt til intensive ettårige beiter til melkekyr i mange år. Dette er også aktuelt i Norge. Rug etablerer seg veldig raskt og har rask gjenvekst.

Les mer ›

Sikori, spennende beiteplante som øker tilveksten på lamma

Sikori er en ny og interessant fôrvekst, fordi den gir raskere tilvekst på lam i forhold til beiting på tradisjonelle beiteblandinger.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 Neste side