Satsing på økt storfekjøttproduksjon i Aust-Agder

26.03.2014 (Oppdatert: 04.03.2015) Torleiv Roland

Norsk Landbruksrådgiving Agder har satt i gang et prosjekt der vi ser på mulighetene for økt storfekjøttproduksjon. Prosjektet er støtta av Fylkesmannen og er i samarbeid med Nortura og Bondelaget. Det er oppretta styringsgruppe der produsent Sven Reiersen i Evje og Hornnes er med sammen med Erik Fløystad fra Aus- Agder Bondelag og representant fra Nortura og Sigbjørn Leidal og Torleiv Roland fra NLR Agder.


På framsida til Aust-Agder Fylkeskommune som omhandler Landbruk og Mat står denne målsettinga:
"Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur."

I statistikk også utarbeida av Aust-Agder Fylkeskommune vises det til nedgang i jordbruksareal som er i drift i mange kommuner i fylket. 80- 90 % av jordbruksarealet er grasareal. Det er også dyrkingsmuligheter i flere kommuner Aust-Agder.

Norsk Landbruksrådgiving Agder har satt i gang et prosjekt der vi ser på mulighetene for økt storfekjøttproduksjon. Prosjektet er støtta av Fylkesmannen og er i samarbeid med Nortura og Bondelaget. Det er oppretta styringsgruppe der produsent Sven Reiersen i Evje og Hornnes er med sammen med Erik Fløystad fra Aust- Agder Bondelag og representant fra Nortura og Sigbjørn Leidal og Torleiv Roland fra NLR Agder.

Sigbjørn Leidal i NLR Agder er prosjektleder og vi retter spørsmål til han om tiltak som er satt i gang, interessen og planer framover.

Sigbjørn svarer at høsten 2013 det ble arrangert møteserie både på våren og høsten med stor interesse og oppslutning. Det ble videre arrangert fagtur til aktuelle bruk både i Aust- og Vest Agder. I februar ble det så arrangert kurs på Holt med 50 deltakere. På dette kurset var det foredragsholdere fra Nortura, Tine og NLR Agder.
I NLR Agder har vi bygd opp et tverrfaglig rådgivingsapparat som omfatter dyrkingsrådgiving i eng og beite, maskinrådgiving med økonomiske tilpasninger, bygningsrådgiving til både nybygg og ominnredninger og økonomirådgiving med oppsetting av fullstendige driftsplaner og hjelp i søknadsprosessen ved investeringer på graden. Så har rådgivingsapparatet i Nortura spisskompetanse på fôring. Vi tror at med godt samspill med de ulike rådgiverne kan vi tilby en samla rådgiving.

Ellers er ressursgrunnlaget på den enkelte gard utgangspunkt for videre satsing. Da ser vi på forholdene for nok vinterfôr, beitegrunnlaget, bygningsmasse i dag og det økonomiske grunnlaget for videre satsing. Leie av maskiner sett i forhold til store kostnader til egen maskiner er ofte en svært aktuell problemstilling. I enkelte tilfeller kan også kjøp av grovfôr være billigere enn store kostnader til egne maskiner i grovfôrdyrkinga. Men viktigst av alt er den menneskelige interesse for godt stell både på jorda og med dyra i fjøset. Tall som er innhenta i storfekjøttproduksjonen viser utrolig stor forskjell fra de med best økonomisk resultat til de som har dårlig resultat. Som i all annen næring nytter det heller ikke i denne produksjonen å gjøre ting halvveis.

Utfra de nevnte forholdene så ser vi da på ulike typer storfekjøttproduksjoner som er mest aktuelle. Det kan være oppforing av innkjøpt kalv fra melkedyrbesetninger, ammeku med full framfôring av ungdyr eller kun spesialisert produksjon med salg av livdyr til andre for videre oppfôring. Forholda på garden er ofte også utgangspunkt for valg av tung eller lett rase.

Interessen fra enkelt produsenter må en si har vært god sier Sigbjørn så videre. Fram til nå i mars har vi vært i kontakt med 15 til 20 produsenter etter at prosjektet er starta. For en av disse er både tegninger, kostnadsoverslag og driftsplan driftsplan på plass og vi har også bistått med søknad om investeringstilskudd og lån til Innovasjon Norge. Vi har nå flere som er i planleggingsfasen for investeringer på garden.

Det er også planer framover om å starte faggrupper / erfaringsgrupper for storfekjøttprodusenter i Aust-Agder. Gruppene kan godt være sammensatt slik at nye produsenter kan hente erfaringer fra mer erfarne produsenter. Gruppene må ikke være større enn at det blir en god dialog innen gruppa. Erfarne bønder sitter inne med utrolig mye kunnskap som kan deles, så har vi også tro på at rådgivere i organisasjonene også kan bidra med sitt. Vi har tro på at slike faggrupper kan være med å løfte og styrke miljøet bønder imellom både som triveselfaktor og faglig. Det er noen erfaringer fra slike grupper hos melkeprodusenter.

Hovedmålet er å øke storfekjøttproduksjonen i Aust- Agder og utnytte grovfôrressursene bedre. Og bonden som vil satse skal gjennom ulike prosesser og ved råd og hjelp i prosjektet ha fått et grunnlag i prosjektet slik at dersom bonden satser skal det være for å sikre god inntjening i produksjonen samtidig som det blir en trivelig arbeidsplass for framtida.

Husk at investeringer i slik produksjon er investering for mange år framover.


 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.