Tidligdriving og dekking i økologisk jordbærdyrking

30.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) ,  Josefa Andreassen Torp

Polka ogSonata tålte begge tidligdriving godt. Sonata var best og gav svært høg salgsavlingav store kvalitetsbær og høg omsetning både etter dekking med enkel og dobbelfiberduk fra tidlig vår til begynnende blomstring eller med enkel duk fratidlig vår til midt i blomstringen.Dekking med insektduk de tre førsteukene i blomstringen gav lavere avling og mindre bærstørrelse og var ikkelønnsom.

Tidligdriving og dekking i økologisk jordbærdyrking

Av Jan Karstein Henriksen NorskLandbruksrådgiving Agder og Arnfinn Nes Bioforsk Øst.

 

Denne artikkelen er den andre i en serie på seks der det presenteres resultater og erfaringer fra prosjektet ”Lønnsom, sikker kvalitetsproduksjon av økologiske jordbær” 2007 – 2012 på Sørlandet. Mye er relevant også for konvensjonell og integrert dyrking.

Polka og Sonata tålte begge tidligdriving godt. Sonata var best og gav svært høg salgsavling av store kvalitetsbær og høg omsetning både etter dekking med enkel og dobbel fiberduk fra tidlig vår til begynnende blomstring eller med enkel duk fra tidlig vår til midt i blomstringen.Dekking med insektduk de tre første ukene i blomstringen gav lavere avling og mindre bærstørrelse og var ikke lønnsom.

 

Prosjektorganisering

Prosjektet har vært gjennomført i samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgiving Agder og Bioforsk økologisk. Hovedverter for utprøvingene var Alf Torbjørn Norum i Lindesnes og Søgnejordbær DA i Søgne.Lokal prosjektleder har vært Jan Karstein Henriksen. Mer detaljert omtale om organisering, prøvinger, tiltak i feltene og forsøksregistreringer er omtalt i første artikkel i Norsk Frukt og Bær nr 1/2013.

 

Tidligere erfaringer

I et utviklingsprosjekt med tidligproduksjon av konvensjonelle jordbær på Sørlandet i årene 2001 – 2004 ble det prøvd ulike sorter og tidligdrivinger i tunnel og på friland. Det viste at Korona tålte dårlig slik driving, og selv enkel fiberduk fra tidlig vår til begynnende blomstring gav både redusert bærstørrelse og salgsavling. Polka tålte tidligdriving best og gav gode resultater med dobbel duk fra tidlig vår til tre uker før blomstring etterfulgt av enkel fiberduk videre frem til begynnende blomstring. Også dekking med enkel fiberduk fra tidlig vår til midt i blomstringen gav godt resultat hos Polka.Ingen av sortene tålte dobbel dekking med fiberduk helt fra tidlig vår til begynnende blomstring etterfulgt av dekking i blomstringen.

 

Tidligdriving med fiberduk i økologisk dyrking

Sonata er avkom etter sortene Elsanta og Polka. Begge foreldrene tåler tidligdriving godt, og da planter av Sonata kom i salg i 2009, var det derfor interessant å finne ut hvordan denne sorten tålte slik driving.Forsøkene ble utført i felt hos Alf Torbjørn Norum i 2009 – 2011 og hos Søgnejordbær i 2010 – 2012. Feltet hos Norum ble plantet med sortene Korona og Sonata 8. august 2009 og enkle forsøk med tidligdriving og gjødsling ble utført i bærårene 2010 - 2011. Feltet i Søgne ble plantet med sortene Polka og Sonata 11. august 2010 og dekket med fiberduk hele høsten etter planting. Forsøk med tidligdrivinger ble her utført i bærårene 2011 – 2012 med følgende ledd:

 

Ledd A:         Udekket friland som kontroll.

Ledd B:        Enkel fiberduk fra tidlig vår til begynnende blomstring.

Ledd C:        Dobbel fiberduk fra tidlig vår til tre uker før blomstring og enkel fiberduk videre til begynnende blomstring.

Ledd D:        Dobbel fiberduk fra tidlig vår til begynnende blomstring.

Ledd E:        Enkel fiberduk fra tidlig vår til midt i blomstringen.

 

Tidligdrivingen ble utført på friland og det ble dyrket på plastdekte driller. Hele feltene var under plasttunnel fra en uke etter begynnende blomstring på tidligste ledd, og hele feltet var deretter under tak i åpne værverntunneler til avsluttet høsting.Høsteperioden for feltet i Søgne var 5. juni – 20. juli i 2011og 7. juni – 27. juli året etter.

 

Resultater

Utprøvingene av tidligdriving hos Norum i 2010 og 2011 viste at Korona gav både redusert avling og bærstørrelse etter tidligdriving, mens Sonata tålte det godt. Resultatene fra dette feltforsøket blir ikke presentert her.

Forsøkene i Søgne i årene 2011 – 2012 viste at Sonata i gjennomsnitt for alle behandlinger var tre dager tidligere enn Polka i første høsteår mens sortene modnet likt året etter. I andre bærår 2012 gav ledd E med ett lag fiberduk fra tidlig vår til midt i blomstringen tidligst modning hos begge sortene. Halve salgsavlingen var her høstet ni dager tidligere enn på udekket. De andre tidligdrivingsleddene var fire - fem dager tidligere enn på udekket friland.

På grunn av sein planting (11. august) året før varierte salgsavlingene første bærår 2011 i Søgne bare mellom 550 og 900 kg/daa. Andre året gav begge sortene svært gode salgsavlinger, og Sonata betydelig mer enn Polka (tabell 1). Tidligdrivingene gav begge årene sikker økning av tidlig salgsavling sammenlignet med udekket. Total salgsavling for hele sesongen ble derimot ikke særlig påvirket av drivingene. Det var heller ikke sikre avlingsforskjeller mellom de forskjellige tidligdrivingene, men Sonata tålte dekking med dobbel duk fra tidlig vår og fram til begynnende blomstring bedre enn Polka. Sonata hadde betydelig større bær enn Polka, men driving gav noe redusert bærstørrelse hos begge sortene. Reduksjonen i Sonata var størst etter ledd D: dekking med dobbel duk fra tidlig vår til begynnende blomstring og ledd E: enkel duk fra tidlig vår til midt i blomstringen. Slik dekking var likevel totaløkonomisk mest lønnsomt i Sonata. Sorten hadde 91 – 94 % salgsvare av totalavlingen første året og 88 –93 % salgsvare andre året. Polka hadde til sammenligning bare 71 – 79 % salgsvare av totalavlingen, og mest første året.

 

Akkumulert omsetning gir et godt bilde på kombinasjonen av salgsavling og tidlighet. På grunn av svært høg tidligavling og god pris, ble omsetningen i andre bærår 2012 svært høg. Salgsverdien var dette året hele 100 – 157 000 kr/daa, der tidligdrivingsleddene med Sonata var best. Sonata som var dekket med enkel fiberduk fra tidlig vår til midt i blomstringen, gav tidligst avling, størst omsetning og best gjennomsnittspris.

 

 

Tabell 1. Resultater andre bærår 2012 i forsøk med ulike tidligdrivinger av økologisk Polka og Sonata i Søgne.

Sorter

Ledd

Salgsavling > 28mm

Prosentfordeling av avlingen

Bær-størrelse

gram

Økonomi *

 

Tidlig tom 29/6

Kg/daa

Hele sesongen

Kg/daa

Salgs-avling

Frasort.

og små

Råte

Akkum. omsetn.

Kr/daa

Gj.snitts salgspris

Kr/kg

 

Polka

365

2128

77

20

3

12,5

100 000

47

 

 

1160

2136

72

22

6

12,3

114 000

53

 

 

C

1264

2558

72

24

4

11,9

133 000

52

 

 

D

868

2145

71

23

6

11,7

109 000

51

 

 

E

1498

2351

73

25

2

12,2

135 000

57

 

Sonata

A

560

2469

93

6

1

18,7

119 000

48

 

 

B

1190

2928

88

7

5

17,4

149 000

51

 

 

C

1192

2642

89

9

3

17,1

139 000

53

 

 

D

1102

2879

89

7

4

16,6

147 000

51

 

 

E

1663

2734

89

9

2

16,4

157 000

57

 

* Akkumulert omsetning i kr/daa = DagensGPS-pris økt med 25% på grunn av merpris for økologisk x dagens salgsavling ogsummert over alle høstedager. Akkumulert omsetning dividert på salgsavling =Gjennomsnittspriskr/ kgbær.

 

Dekking med fiberduk og hullfolie

I første bærår 2011 ble det også prøvd dekking med dobbel fiberduk og hullfolie PE 500 fra tidlig vår til tre uker før blomstring etterfulgt av dekking bare med enkel fiberduk til begynnende blomstring.Det gav enda tidligere modning og høsting enn ved de andre alternativene, men både bærstørrelsen, salgsavlingen og omsetningen ble redusert sammenlignet med de beste drivinger med bare fiberduk. Det bekreftet resultatene fra tidligere utprøvinger 2001- 2004 at jordbær ikke tåler så mye dekking og kraftigdriving i en varm vår.

 

Dekking med fiberduk og insektduk

Insekter kan gjøre betydelig skade i jordbær, og det har blitt prøvd forskjellige metoder for å forhindre at de kommer til og gjør skade. I dette prosjektet har det blitt utført prøvinger og forsøk med dekking av fiber- og insektduk i fire år i både første og andreårsfelt. Resultatene er samsvarende og entydige i alle årene. Det har blitt prøvd alle kombinasjoner med og uten fiberduk fra tidlig vår til begynnende blomstring etterfulgt av med og uten insektduk de tre første ukene i blomstringen. Dekking med fiberduk fra tidlig vår til begynnende blomstring gav tidligere avling, men noe redusert bærstørrelse. Dekking med insektduk med maskevidde 0,94 x 1,55 mm de tre første ukene i blomstringen gav ca en gradøkt gjennomsnittstemperatur, noe forbigående mekaniske skader på plantene, redusert bærstørrelse og redusert salgsavling. Det har generelt vært lite insekter i feltene i forsøksperioden, og fordelene med å stenge ute skadedyrene har vært mindre enn ulempene av å forhindre at pollinerende insekter slipper til. Det har ikke vært store angrep av jordbærsnutebiller i feltene, men noe skade av teger.Dekking med insektduk i blomstringen under disse forholdene har ikke vært lønnsomt.

 

Konklusjoner tidligdriving

Polka reagerte på driving på samme måte i dette forsøket som i forsøk i tidligere prosjekt. Driving C med dobbel fiberduken kort periode fra tidlig vår etterfulgt av enkel duk videre til begynnende blomstring eller driving E med enkel fiberduk fra tidlig vår til midt i blomstringen var best. Polka tålte dårlig dekke med dobbel duk helt fra tidlig vår til begynnende blomstring.

Sonata tålte tidligdriving meget godt,bedre enn Polka.Tidligproduksjon med Sonata har gitt svært god salgsavling med store bær, høg andel salgsvare og svært stor akkumulert omsetning pr dekar totalt for omløpet. Sorten er klart førstevalg for tidligproduksjon på friland på Sørlandet. Selv med varm og tørr vår i hele drivingsperioden første året i 2011, tålte sorten dekking med dobbel fiberduk frem til blomstring. I andre bæråret var det små forskjeller av ulike alternativer for tidligdrivinger,og sorten klarte seg meget godt ved alle kombinasjonene. Dekking med enkel duk fra tidlig vår til midt i blomstringen gav best totaløkonomi over to år, men både enkel og dobbelt dekke av fiberduk fra tidlig vår til begynnende blomstringvar også bra for denne sorten.